Przetargi.pl
Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Adamowo Wieś i Myślęcin

Gmina Elbląg ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, ul. Browarna
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 552341884 , fax. 552340871
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Elbląg
  ul. Browarna 85
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 552341884, fax. 552340871
  REGON: 17074773800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gminaelblag.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Adamowo Wieś i Myślęcin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem został określony zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp za pomocą dokumentacji projektowej /zał. nr 10a i 10b do SIWZ/, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych /zał. nr 9a i 9b/, przedmiarów /zał. nr 11a i 11b/ stanowiące materiały pomocnicze do wyliczenia ceny. Zakres robót dla Zadania I – Remont odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 101004N w miejscowości Adamowo Wieś a) wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5m; b) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 2x0,75m; c) remont nawierzchni zjazdów i skrzyżowań w pasie drogowym; d) naprawa i czyszczenie przepustów; Zakres robót dla Zadania II – Przebudowa drogi gminnej nr 101013N w miejscowości Myślęcin wraz z budową kanalizacji odwodnieniowej deszczowej a) wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,0m na odcinku 513mb b) przebudowę zjazdów i skrzyżowań w pasie drogowym c) przebudowę chodnika d) wykonanie kanalizacji deszczowej podziemnej, służącej odwodnieniu przebudowywanego odcinka drogi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 1) na Zadanie I: 20 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych), 2) na Zadanie II: 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu (nie należy wpłacać w kasie Urzędu - art. 45 ust. 7 ustawy Pzp), b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 roku, poz. 299). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg, w Banku PEKAO S.A. nr 31 1440 1101 0000 0000 1458 0123 przed terminem składania ofert, z oznaczeniem „Wadium –Remont nawierzchni dróg w miejscowości Adamowo Wieś – Zadanie I” i/lub „Wadium –Remont nawierzchni dróg w miejscowości Myślęcin – Zadanie II”. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach