Przetargi.pl
Wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych drzew/krzewów z materiału roślinnego Wykonawcy na podstawie uzyskanej decyzji administracyjnej, wraz z pielęgnacją w okresie gwarancyjnym, z podziałem na III części – postępowanie nr 28/U

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-073 Olsztyn, Saperska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. +48261321600 , fax. +48261321689
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
  Saperska 1
  10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48261321600, fax. +48261321689
  REGON: 51069834200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych drzew/krzewów z materiału roślinnego Wykonawcy na podstawie uzyskanej decyzji administracyjnej, wraz z pielęgnacją w okresie gwarancyjnym, z podziałem na III części – postępowanie nr 28/U
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu nasadzeń rekompensacyjnych drzew/krzewów z materiału roślinnego Wykonawcy na podstawie uzyskanej decyzji administracyjnej, wraz z pielęgnacją w okresie gwarancyjnym, z podziałem na III części: Część I - Giżycko, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa systemów ochrony technicznej w obiektach wraz z infrastrukturą techniczną w Garnizonie Giżycko”, Część II - Lidzbark Warmiński, w ramach zadania inwestycyjnego pn „Budowa garażu dla pojazdów wojskowych z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 2039 Lidzbark Warmiński”, Część III - Orzysz, w ramach zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w garnizonie Orzysz dla potrzeb 24 WOG Giżycko. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: • Część I: kompleks wojskowy w m. Giżycko, • Część II: kompleks wojskowy w m. Lidzbark Warmiński, • Część III: kompleks wojskowy w m. Orzysz. 3. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone wyroby na okres (części I, II i III postępowania): • minimum 36 – maksimum 42 miesiące/miesięcy, licząc od daty posadzenia drzew/krzewów; 4. Okres rękojmi: 24 miesiące – wg art. 568 § 1 K.C.;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77300000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: Część I: 610,00 PLN (słownie: sześćset dziesięć złotych 00/100); Część II: 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych 00/100); Część III: 2 700,00 PLN (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100). W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego, prowadzony przez: Narodowy Bank Polski, nr rachunku: 68 1010 1397 0065 2313 9130 0000, w tytule przelewu należy podać tylko numer postępowania na które zostaje wnoszone wadium, a do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium jest przechowywane na rachunku nieoprocentowanym. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zaleca dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę. Wadium, wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach, należy dołączyć do oferty w oryginale w koszulce lub w dodatkowej kopercie z dopiskiem „WADIUM – nr postępowania” i nazwą/ pieczątką Wykonawcy, zszytej wraz z ofertą, ale nie stanowiącej części oferty (bez nr porządkowego). Do oferty załącza się kopię dokumentu wadialnego i numeruje jako kolejną stronę w ofercie. Wniesienie wadium w takiej formie jest równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach