Przetargi.pl
USŁUGA CZYSZCZENIA OSADNIKÓW, SEPARATORÓW I ZBIORNIKÓW P.POŻ. NA TERENIE ZUOK OLSZTYN I TRZECH STACJI PRZEŁADUNKOWYCH W MEDYNACH, POLSKIEJ WSI I TRELKOWIE

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 10-410 Olsztyn, Lubelska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 555 20 10, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Lubelska 53
  10-410 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 555 20 10, , fax. -
  REGON: 51073404900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgok.olsztyn.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA CZYSZCZENIA OSADNIKÓW, SEPARATORÓW I ZBIORNIKÓW P.POŻ. NA TERENIE ZUOK OLSZTYN I TRZECH STACJI PRZEŁADUNKOWYCH W MEDYNACH, POLSKIEJ WSI I TRELKOWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi czyszczenia oraz przeglądów (polegających na ocenie stanu technicznego obiektów i wyposażenia oraz w przypadku ujawnienia usterek występujących w obiekcie wskazania elementów do wymiany takich jak: filtry, wkłady, mechanizmy odcinające odpływ) separatorów substancji ropopochodnych, osadników piaskowych i zbiorników p.poż. znajdujących się na terenie ZUOK w Olsztynie (Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie, adres: ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn), trzech Stacji Przeładunkowych: a) Medyny 51, 11-100 Lidzbark Warmiński (dalej: SP Medyny); b) Polska Wieś 24A, 11-700 Mrągowo (dalej: SP Polska Wieś); c) Trelkowo 80, 12-100 Szczytno (dalej: SP Trelkowo); oraz obiektów umiejscowionych w drogach dojazdowych. 2. W ramach zmówienia podstawowego Wykonawca wykona usługi czyszczenia i przeglądów separatorów substancji ropopochodnych, osadników piaskowych i zbiorników p.poż znajdujących się na terenie ZUOK w Olsztynie, 3 Stacji Przeładunkowych oraz obiektów umiejscowionych w drogach dojazdowych wraz z wytworzeniem i zagospodarowaniem/utylizacją powstałych odpadów/osadów/szlamu, zgodnie z nw. przepisami: a) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396, j.t. ze zm.); b) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2019 roku, poz. 701 j.t. ze zm.). 3. Przewidywana ilość wytworzonego odpadu w ramach zamówienia podstawowego: a) pochodzącego z separatorów substancji ropopochodnych w ZUOK i Stacji Przeładunkowych - wyniesie do 42m3, b) pochodzących z osadników piaskowych i zbiorników p.poż w ZUOK oraz na Stacjach Przeładunkowych - wyniesie do 134 m3, c) ścieku przemysłowego w ZUOK wyniesie do 20 m3. 4. Zamawiający, w ramach niniejszego zamówienia, dopuszcza skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy PZP. Przewiduje się opcję dotyczącą możliwości wytworzenia większej ilości odpadów dodatkowo o: 10 m3 pochodzących z separatorów substancji ropopochodnych w ZUOK i SP, 15 m3 pozostałych odpadów pochodzących z osadników piaskowych w ZUOK, 10 m3 ścieku przemysłowego w ZUOK. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub części, jednorazowo bądź w kilku częściach. 5. Wymagania narzucone art. 29 ust. 3a ustawy PZP: Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj. dotyczące usług czyszczenia i przeglądów separatorów substancji ropopochodnych, osadników piaskowych i zbiorników p.poż. były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – zgodnie z art. 22 § 1* ww. ustawy (Dz.U.2019.1040 t.j. z dnia 2019.06.05.), jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, tj. wszystkie prace pracowników fizycznych, operatorów sprzętu oraz kierowców. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika. Szczegółowe warunki w zakresie zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę określa Projekt umowy. 6. Pozostałe szczegóły dotyczące zakresu zamówienia oraz warunków współpracy zostały opisane w Części II SIWZ pn. Projekt Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli osobą podpisującą ofertę, nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w Sekcji III.4) niniejszego ogłoszenia, należy wraz z ofertą złożyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i pozostałych wymaganych przez Zamawiającego dokumentów oraz do składania ewentualnych wyjaśnień. Pełnomocnictwo jest składane w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnik ma obowiązek złożyć wraz z pełnomocnictwem dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu udzielającego pełnomocnictwa. 2. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Sekcji III.4) niniejszego ogłoszenia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w Sekcji III.4) niniejszego ogłoszenia. 6. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentu wymienionego w Sekcji III.4) niniejszego ogłoszenia podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach