Przetargi.pl
Zakup aparatu EKG - 4 sztuki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, ul. Energetyków
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0324291000, 4291288 , fax. 324 291 225
 • Data zamieszczenia: 2019-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
  ul. Energetyków 46
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 0324291000, 4291288, fax. 324 291 225
  REGON: 27278032300014
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.rybnik.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup aparatu EKG - 4 sztuki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatu EKG - 4 sztuki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku. Specyfikację dostawy zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Formularz oferty”), a szczegółową charakterystykę stanowi załącznik nr 1.1 („Formularz cenowy”), 1.2 („Specyfikacja techniczna”). Załącznik nr 1.3 do specyfikacji określa („Warunki gwarancji jakości i serwisu”). Dostawa, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.2 do SIWZ będzie wykonana w terminie: do 30 dni od daty zawarcia umowy. Pozostałe warunki zamówienia określone są w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Wzór umowy”). Zaoferowany asortyment musi: - odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w tym spełniać wszystkie wymagania wyszczególnione we wzorach załącznika nr 1.1, 1.2 oraz 1.3 do oferty, -posiadać dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33123200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy: 1.1. do oferty - dołączyć następujące oświadczenia: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru dołączonego do niniejszej specyfikacji jako załącznik nr 2; 1.2 w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczącej m. in. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie - należy przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy: NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA. 3. Dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom zamawiającego należy: 3.1. do oferty - dołączyć załączniki nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) i 1.3 („Warunki gwarancji i serwisu”) oraz następujące oświadczenia: oświadczenie potwierdzające posiadanie przez cały zaoferowany asortyment, scharakteryzowany w załączniku nr 1.1 i opisany w załączniku nr 1.2 dopuszczenia do obrotu i do używania oraz oświadczenie potwierdzające, że zaoferowany przedmiot zamówienia scharakteryzowany w załączniku nr 1.1 i opisany w załączniku nr 1.2 spełnia wymogi zamawiającego. Oświadczenia, o których mowa powyżej zawierają się w formularzu oferty, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej specyfikacji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach