Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kobiór

Gmina Kobiór ogłasza przetarg

 • Adres: 43-210 Kobiór, ul. Kobiórska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2188182; 2188288; 2188529 , fax. 0-32 218 82 88
 • Data zamieszczenia: 2019-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kobiór
  ul. Kobiórska 5
  43-210 Kobiór, woj. śląskie
  tel. 32 2188182; 2188288; 2188529, fax. 0-32 218 82 88
  REGON: 27625770700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kobior.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kobiór
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kobiór” Zakres dróg objętych planowaną przebudową: ul. Kobiórska, ul. Ołtuszewskiego - odc. południowy, ul. Kodowa, łącznik pomiędzy ul. Rodzinną i Kwiatową, ul. Olszewskiego - Kobiórska, ul. Stobika. Planowane roboty obejmują „przebudowę” pasów istniejących dróg gminnych. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt. 12 oraz art. 3 ust. 7a Prawa Budowlanego, nastąpi zmiana parametrów użytkowych i technicznych oraz zmiana parametrów charakterystycznych w zakresie nie wymagającym zmiany granic pasa drogowego. W szczególności zadanie polega na wykonaniu warstw jezdnych jako nawierzchni ulepszonych (nakładki asfaltobetonowe), skorygowaniu geometrycznym krawędzi jezdni , wykonaniu pasów poboczy z destruktu asfaltobetonowego, poziomowaniu istniejących w jezdni włazów kanalizacyjnych i wpustów ulicznych. W przypadku ul. Kodowej, łącznika pomiędzy ul. Rodzinną i Kwiatową, ul. Olszewskiego - Kobiórskiej oraz ul.Stobika, planuje się dodatkowo zabudowę jednostronnego krawężnika betonowego najazdowego 15x22cm (na ulicy Kodowej poprzedzone demontażem zużytego krawężnika drogowego). Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2 Roboty drogowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowe wymogi, zakres i warunki jego wykonania zostały zawarte w: a. Uproszczonej dokumentacji projektowej (załącznik nr 4 do siwz) b. Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 5 do siwz) c. Przedmiarze robót (załącznik nr 6) d. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) e. Wzorze umowy (załącznik nr 3). Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z: - wymogami opisanymi w SIWZ, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarze robót, - ustawą Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2017r. poz. 1332) z aktami wykonawczymi do ustawy, - ustawą Prawo zamówień publicznych z aktami wykonawczymi do ustawy, - Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm europejskich, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności: 1) Polskie Normy; 2) polskie aprobaty techniczne; 3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; 4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r.poz.1570). - Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ppoż. - Wymogami art. 29 ust. 5 i 6 ustawy PZP Przedmiot zamówienia ma być dopuszczony do stosowania na terenie UE. Uwaga: Jeżeli dokumentacja przy opisie przedmiotu zamówienia wskazuje nazwę producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium: 1. Ustala się obowiązek wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy zł) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: a) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Gminy Kobiór: Bank Spółdzielczy Pszczyna nr konta: 19 8448 0004 0017 6154 2024 0235 z adnotacją: "Wadium – nr sprawy: GK.271.01.2019, Przetarg nieograniczony na realizację zadania p.n.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kobiór” „Wniesienie wadium w pieniądzu”, oznacza uznanie kwoty wadium na rachunku Zamawiającego. b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.). W przypadku wyboru innej niż pieniądz formy wniesienia wadium, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Skarbnikowi Gminy Kobiór wadium w osobnej kopercie opisanej: " Wadium - nr sprawy: GK.271.01.2019 Przetarg nieograniczony na realizację zadania p.n.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kobiór” Wadium należy wnieść skutecznie przed upływem terminu składania ofert. 3. Pozostałe kwestie związane z wadium będą rozwiązywane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach