Przetargi.pl
Zakup ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 62-700 Turek, ul. Poduchowne
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 2805600 , fax. 63 2788400
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Poduchowne 1
  62-700 Turek, woj. wielkopolskie
  tel. 63 2805600, fax. 63 2788400
  REGON: 30005000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.turek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki zdrowotnej w Turku, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach do specyfikacji istotnych warunkach zamówienia, tj. w specyfikacji technicznej ambulansu i specyfikacji technicznej wyposażenia do ambulansu, a ilości w zestawieniu asortymentowo-cenowym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114121-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 12 000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie, ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Inne dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: a) wypełniony formularz ofertowy wg Załącznika nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) wypełnione zestawienie asortymentowo – cenowe wg Załącznika nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) specyfikację techniczną ambulansu wg. Załącznika nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, d) specyfikację techniczną wyposażenia do ambulansu wg Załącznika nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, e) dowód wniesienia wadium, f) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, g) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, w przypadku gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne, h) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, wg Załącznika nr 10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Wykonawca ponadto zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy prawo zamówień publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielnie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach