Przetargi.pl
ZAKUP AMBULANSÓW Z CZĘŚCIOWYM WYPOSAŻENIEM MEDYCZNYM NA POTRZEBY ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 62-510 Konin, ul. Kardynała St. Wyszyńskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 451 951 , fax. 632 434 242
 • Data zamieszczenia: 2022-04-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 1
  62-510 Konin, woj. wielkopolskie
  tel. 632 451 951, fax. 632 434 242
  REGON: 13471540002500
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wcrm@pogotowie-konin.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP AMBULANSÓW Z CZĘŚCIOWYM WYPOSAŻENIEM MEDYCZNYM NA POTRZEBY ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa 2 sztuk ambulansów typu C z częściowym wyposażeniem medycznym, spełniających wymagania aktualnej normy PN-EN, na warunkach określonych w załączonym wzorze Umowy i parametrach określonych w Załączniku nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia.1.Przedmiot zamówienia musi być nowy, wyprodukowany w 2022 roku, nieużytkowany, nie demonstracyjny, nie będący przedmiotem ekspozycji, kompletny i gotowy do użytkowania. 2.Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego na terenie RP i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.:1)spełniać wymagania aktualnych norm PN-EN w zakresie odpowiednim do niniejszego zamówienia;2)posiadać ważną homologację (na samochód wraz z zabudową) wystawioną zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.); 3)odpowiadać przepisom zawartym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.);4)spełniać warunki określone w przepisach oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2487);5)spełniać warunki określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.2130 ze zm.). 3.Wyposażenia medyczne wchodzące w skład zabudowy musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t. j. Dz.U.2021 r. poz. 1565).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114121-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach