Przetargi.pl
wykonanie projektów przebudowy dróg w Gminie Tarnowo Podgórne

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza przetarg

 • Adres: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8146-221 , fax. (061) 814 61 18
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
  ul. Poznańska 115
  62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8146-221, fax. (061) 814 61 18
  REGON: 55112500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnowo-podgorne.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie projektów przebudowy dróg w Gminie Tarnowo Podgórne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: Część 1: Projekt budowy ścieżki rowerowej z Góry do Tarnowa Podgórnego etap III – ul. Szamotulska. 1. Zakres opracowania: Kategorie dróg: - drogi powiatowe, - odcinek drogi: ul. Szamotulska – 1087 m ul. Kręta – 203 m Łącznie : 1290 m Ścieżka rowerowa: - szerokość : minimum 2,5 m - nawierzchnia: betonowa kostka brukowa lub nawierzchnia bitumiczna Odwodnienie: ul. Szamotulska : do istniejącej kanalizacji ul. Kręta : do istniejącej kanalizacji, dz. nr 1, Ø 500 Oświetlenie: Istniejące. Ewentualne uzupełnienie o dodatkowe pojedyncze lampy. Wycena podziałów jednostkowa szacowana: Szacowana ilość podziałów: 17 szt. Rozliczenie za podziały na podstawie faktycznej ilości. Część 2: Projekt budowy łącznika ul. Bukowska – ul. Owsiana w Wysogotowie. 1. Zakres opracowania: Kategoria drogi: - droga gminna - długość odcinka: ok. 352 m Jezdnia: Szerokość: 6 m Nawierzchnia: bitumiczna Pobocze: Dwustronne Odwodnienie: Rów odwadniający jednostronny Oświetlenie uliczne: Zaprojektować oświetlenie uliczne Wycena podziałów jednostkowych: Szacowana ilość podziałów: 13 Rozliczenie według faktycznej liczby podziałów Zjazdy: Zgodnie z warunkami wydanym przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Uwagi: Należy zaprojektować włączenie do drogi ul. Bukowskiej (droga wojewódzka) Konstrukcja do ruchu KR 3 Część 3: Projekt budowy dróg na osiedlu w Górze (ul. Gorąca, ul. Upalna, ul. Ciepła, ul. Promykowa, ul. Poznańska). 1. Zakres opracowania: Kategorie dróg: - drogi wewnętrzne, - długość odcinka : ul. Promykowa – 498,7 m ul. Ciepła – 252 m ul. Gorąca - 231 m ul. Upalna - 134 m ul. Poznańska – 299 m Łącznie: 1 454,8 m Pieszojezdnia: - szerokość: 5m - nawierzchnia: betonowa kostka brukowa Pasy zieleni: Tak Oświetlenie uliczne: Istniejące Odwodnienie: Projekt kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do Kanału Przybrodzkiego Wjazdy do posesji i dojścia do furtek: - zaprojektować do szerokości istniejących bram i furtek. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, doświadczenie projektantów, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 2) oświadczenia wymienione w rozdziale VIII pkt. 1-4 niniejszej SIWZ. 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego (w oryginale) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego); 2. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w występowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale VII pkt. 1 ppkt. 2 SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiazania z innymi wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach