Przetargi.pl
Dokumentacja projektowa Domu Uzdrowiskowego „Kokotek” w Mosinie

Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie
  Pl. 20 Października 1
  62-050 Mosina, woj. wielkopolskie
  REGON: 631258626
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mosina.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dokumentacja projektowa Domu Uzdrowiskowego „Kokotek” w Mosinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej spełniającej wymogi obowiązującego prawa wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na wykonanie przedmiotu umowy dla projektowanego zakresu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 10 do SWZ oraz projektowane postanowienia umowy wraz z załącznikami – załącznik nr 5 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000,00 złotych(słownie: trzy tysiące złotych).2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ.3. Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 462).Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący rachunek bankowy Gminy Mosina w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie nr rachunku 39 90480007 2007 0000 0215 0022 z adnotacją: „Dokumentacja projektowa Domu Uzdrowiskowego „Kokotek” w Mosinie”.Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.4. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą poprzez Platformę zakupową - w wydzielonym, odrębnym pliku. Należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.5. Zwrot wadium z urzędu:Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 1 pkt 1-2 ustawy.6. Zwrot wadium na wniosek Wykonawcy:Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;2) którego oferta została odrzucona;3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.Złożenie wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie oraz rozdziale XXXI SWZ.Postanowienia dotyczące wadium znajdują się w rozdziale XXII SWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy:3.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.3.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowejZamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.3.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowaZamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.3.4. Zdolność techniczna lub zawodowa:3.4.1. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje (w tym przypadku liczona będzie wartość zrealizowanej części przedmiotu zamówienia) co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej budowlanej rozbudowy i/lub budowy i/lub przebudowy budynku i/lub nadbudowy i/lub remontu budynku będącego pod nadzorem konserwatorskim, o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto.UWAGA:a) Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, warunek o którym mowa wyżej, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.b) W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.3.4.2. Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z poniższymi wymaganiami:a) co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane projektowe w specjalności architektonicznej oraz posiada kwalifikacje w zakresie wykonywania prac projektowych i nadzorowania robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy obiektach zabytkowych nieruchomych, która pełniła będzie funkcję „Koordynatora Projektu”. Wymaga się aby osoba z powyższymi uprawnieniami uczestnicząca w wykonaniu zamówienia posiadała min. 3 letnie (oznaczające 3 pełne lata) doświadczenie w w/w specjalności,b) co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która pełniła będzie funkcję projektanta w branży elektrycznej. Wymaga się aby osoba z powyższymi uprawnieniami uczestnicząca w wykonaniu zamówienia posiadała min. 3 letnie (oznaczające 3 pełne lata) doświadczenie w w/w specjalności,c) co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane projektowe w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która pełniła będzie funkcję projektanta w branży konstrukcyjno-budowlanej. Wymaga się aby osoba z powyższymi uprawnieniami uczestnicząca w wykonaniu zamówienia posiadała min. 3 letnie (oznaczające 3 pełne lata) doświadczenie w w/w specjalności,d) co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia projektowe w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która pełniła będzie funkcję projektanta w branży sanitarnej. Wymaga się aby osoba z powyższymi uprawnieniami uczestnicząca w wykonaniu zamówienia posiadała min. 3 letnie (oznaczające 3 pełne lata) doświadczenie w w/w specjalności,e) co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, która pełniła będzie funkcję projektanta w branży telekomunikacyjnej. Wymaga się aby osoba z powyższymi uprawnieniami uczestnicząca w wykonaniu zamówienia posiadała min. 3 letnie (oznaczające 3 pełne lata) doświadczenie w w/w specjalności.Zamawiający uznaje, iż doświadczenie zawodowe liczone jest od dnia uzyskania uprawnień.Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji wyżej wymienionych osób.Zamawiający, określając powyższe wymogi w zakresie posiadanych uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej wypełniających wytyczne art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U z 2024 r. poz. 725), dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanych dalej „państwami członkowskimi”, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych lub działalności, o których mowa w załączniku nr IV do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą”, uznaje się te kwalifikacje na zasadach określonych w ustawie z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2023 r. poz. 334).Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2023 r. poz. 334).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-07-18

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach