Przetargi.pl
Modernizacja budynków oświatowych

Gmina Siedlec ogłasza przetarg

 • Adres: 64-212 Siedlec, Zbąszyńska 17
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 68 384 85 21 , fax. 68 384 84 73
 • Data zamieszczenia: 2024-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siedlec
  Zbąszyńska 17
  64-212 Siedlec, woj. wielkopolskie
  tel. 68 384 85 21, fax. 68 384 84 73
  REGON: 970770729
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynków oświatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Modernizacja budynków oświatowych” realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych2. Część I – Remont budynku szkoły podstawowej w Siedlcu. Zakres robót części I obejmuje wykonanie:• remont dachu,• instalacja odgromowa,• remont kominów,• remont ścian fundamentowych.• elewacja budynku,• remont stropów,• remont stolarki okiennej i drzwiowej.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Modernizacja budynków oświatowych” realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych2. Część II – Remont budynku szkoły podstawowej w Tuchorzy3. Zakres robót w części II obejmuje wykonanie:• remont dachu,• instalacja odgromowa,• remont kominów,• remont ścian fundamentowych.• izolacja przeciwwodna ścian fundamentowych,• elewacja budynku,• remont stropów,• remont stolarki okiennej i drzwiowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach