Przetargi.pl
Budowa dojazdu pożarowego nr 39 w Leśnictwie Siedlec

Nadleśnictwo Piaski ogłasza przetarg

 • Adres: 63-820 Piaski, ul. Drzęczewska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 655 739 080 , fax. 655 739 083
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Piaski
  ul. Drzęczewska 1
  63-820 Piaski, woj. wielkopolskie
  tel. 655 739 080, fax. 655 739 083
  REGON: 41000826300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.piaski.poznan.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - PGL LP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dojazdu pożarowego nr 39 w Leśnictwie Siedlec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Budowa dojazdu pożarowego nr 39 w Leśnictwie Siedlec”. W ramach przedsięwzięcia przewiduję się budowę na odcinku km 0+020,00 – km 0+807,53 o długości 0,78753 km. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 4,0 m wraz z obustronnymi poboczami o szerokości 1,0 m oraz trzema mijankami o szerokości 2,5 m. Założono również wykonanie składnic przyzrębowych o wymiarach 25,0 m na 25,0 m w miejscach wskazanych przez Inwestora. W związku z budową zaprojektowano profilowanie istniejących rowów przydrożnych jako odwodnienia drogi oraz przebudowę istniejących przepustów ze względu na zły stan umożliwiającego odpowiednie odprowadzenie wód opadowych. Na odcinku 0+303,80 – 0+350,60 założono umocnienie skarp oraz dna rowu płytami ażurowymi typu Meba.Należy zastosować mieszanki mineralno-asfaltowe dla kategorii KR3/4. Zakres robót oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentacji obejmującej: projekt budowlany, przedmiar robót, kosztorys ofertowy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Ww. dokumentacja stanowi załącznik do niniejszej SIWZ i znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/nadl_piaski/zamowienia_publiczne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone wedle wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych i poręczenia spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 110). Dokument wadialny winien mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: PKO BP S.A.: 15 1020 4027 0000 1302 1504 6653 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy. Wpłata wadium w formie gotówki nie jest możliwa w siedzibie zamawiającego, ponieważ nie dysponuje kasą do takich wpłat. Wadia wnoszone w innych formach niż pieniądz: oryginały należy złożyć w ofercie, natomiast po otwarciu ofert Zamawiający zdeponuje wadia w postaci niepieniężnej. 3. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 9.09.2019 r. do godz. 12:00. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za moment wniesienia wadium uznaje się moment uznania na rachunku zamawiającego. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca niezwłocznie wadium po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy – według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ; 2) Pełnomocnictwo - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez upoważnionych przedstawicieli podmiotów uczestniczących wspólnie lub kopię poświadczoną notarialnie; 3) Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach