Przetargi.pl
Świadczenie usługi w zakresie przegłądów technicznych i walidacji wraz z gotowością do usuwania awarii urządzeń będących na stanie RCKiK Poznań i w Oddziałach Terenowych

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 60-354 Poznań, Marcelińska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 88 63 300, , fax. 61 867 25 21
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
  Marcelińska 44
  60-354 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 88 63 300, , fax. 61 867 25 21
  REGON: 00029383500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rckik-poznan.4bip.pl, www.rckik.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi w zakresie przegłądów technicznych i walidacji wraz z gotowością do usuwania awarii urządzeń będących na stanie RCKiK Poznań i w Oddziałach Terenowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usługi w zakresie przeglądów technicznych i walidacji wraz z gotowością do usuwania awarii urządzeń będących na stanie RCKiK Poznań i w Oddziałach Terenowych. Pakiet Nr 1–WAGOMIESZARKI EASYMIX Pakiet Nr 2–WAGOMIESZARKI CM735 I OPTIMIX Pakiet Nr 3–ZGRZEWARKI OPTI SEAL Pakiet nr 4 –ZGRZEWARKI RĘCZNE HEMATRON Pakiet nr 5 –PRASY AUTOMATYCZNE Pakiet nr 6 –WAGOMIESZARKI COMPOGUARD Pakiet nr 7 –WAGOMIESZARKI COMPOMIXER Pakiet nr 8 –CHŁODZIARKI Pakiet nr 9 –ZAMRAŻARKI Pakiet nr 10– SEPARATORY OSOCZOWE AUTOPHERESIS Pakiet nr 11– INKUBATORY I WYTRZĄSARKI HELMER Pakiet nr 12 – ZGRZEWARKI Pakiet nr 13 – ZGRZEWARKI T-SEAL Pakiet nr 14 – ROLERY AUTOMATYCZNE Pakiet nr 15 – CYTOMETR Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Nr 1 i Załącznik Nr 1 oraz ich ewentualne modyfikacje stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach