Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenu przy ul. Wołodyjowskiego

Gmina Polkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 59100 Polkowice, Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 84 74 121 , fax. 076 72 46 780
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Polkowice
  Rynek 1
  59100 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 076 84 74 121, fax. 076 72 46 780
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.polkowice.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu przy ul. Wołodyjowskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie dotyczy realizacji robót związanych z zagospodarowaniem terenów przy ul. Wołodyjowskiego, działka nr 43/72 i 1035/14 obręb 1 miasta Polkowice. Przedmiotem zamówienia są roboty obejmujące: 1) Budowę placyków rekreacyjnych wraz z dojściami, w tym: a) roboty ziemne, b) wbudowanie obrzeży betonowych, c) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. 2) Wykonanie szaty roślinnej i trawników. 3) Montaż wyposażenia terenu (ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp.). Szczegółowy zakres rzeczowy robót został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, opisie pozycji przedmiarów robót. W skład w/w dokumentów wchodzi: 1) Projekt wykonawczy „Budowa szaty roślinnej przy ul. Wołodyjowskiego 1-5, 6-8, 9-11”. 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 3) Przedmiary robót. Dokumentację projektową wykonała Jednostka Projektowa: Pracownia Zieleni Marcin Bojsza, ul. Śniadeckich 10, 67-200 Głogów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112710-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed terminem składania ofert wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika. 2. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający przez Wykonawców chcących startować wspólnie wspólnego pełnomocnika. 3. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w sytuacji określonej w art. 22a ustawy Pzp. 4. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach