Przetargi.pl
Całodobowa ochrona bezpośrednia mienia i osób oraz monitoring obiektów Leśnego Banku Genów Kostrzyca w Miłkowie

Leśny Bank Genów Kostrzyca ogłasza przetarg

 • Adres: 58535 Miłków, Miłków
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 7131048 wew. 131 , fax. 757 131 754
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Leśny Bank Genów Kostrzyca
  Miłków 300
  58535 Miłków, woj. dolnośląskie
  tel. 75 7131048 wew. 131, fax. 757 131 754
  REGON: 23029624100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lbg.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: LEŚNICTWO

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Całodobowa ochrona bezpośrednia mienia i osób oraz monitoring obiektów Leśnego Banku Genów Kostrzyca w Miłkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia należącego do Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy pomocy pracowników ochrony sprawował stałą, bezpośrednią ochronę fizyczną mienia i osób oraz monitoring elektroniczny obiektów i urządzeń Zamawiającego. Zamawiający zobowiąże się informować personel Wykonawcy o sytuacjach zwiększających ryzyko powstania szkody w mieniu podlegającym ochronie. Załączone poniżej mapy przedstawiają teren o powierzchni 14,52 ha należący do Zamawiającego, na obszarze którego Wykonawca będzie świadczył usługi bezpośredniej ochrony zgodnie z rozdziałem II SIWZ. 1) Zamawiający wymaga całodobowego pełnienia dyżurów w tym: a) Jeden pracownik w systemie całodobowym; b) Drugi pracownik w godzinach od 22:00 do 6:00 dnia następnego. 2) Szczegółowy zakres zadania: a) Działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej pracowników Zamawiającego i innych osób znajdujących się na terenie obiektu; b) Działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, w szczególności kradzieżom, włamaniom i innym formom wyprowadzenia mienia poza strefę kontrolowaną, przeciwdziałanie powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń; c) Niedopuszczanie do wstępu osób nieuprawnionych na teren siedziby Zamawiającego; d) Stałe dozorowanie i obsługa zainstalowanych w siedzibie Zamawiającego systemów:  monitoringu urządzeń chłodniczych,  systemu telewizji dozorowej,  systemu sygnalizacji wykrywania pożaru, przejść i włamania, oraz powiadamianie służb interwencyjnych i Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami Zamawiającego w tym zakresie; e) Ochrona parkingu wraz ze znajdującymi się na nim pojazdami oraz obsługa wyjazdu i wjazdu samochodów z parkingu i na parking; f) Stałe prewencyjne obchody obiektu, wszystkich korytarzy oraz terenu wokół budynków i otaczającego ich Arboretum z potwierdzeniem obchodu na rejestratorze – czytniku zewnętrznym kontroli przejść; g) W porze nocnej, ciągła - co najmniej sześciokrotna kontrola stanu ogrodzenia i nasadzeń w archiwum klonów i obiektów LBG, z potwierdzeniem wykonania obchodu w ośmiu punktach na rejestratorze-czytniku zewnętrznym kontroli przejść, zainstalowanych w miejscach uzgodnionych z zamawiającym. Obchód ma polegać na pieszym przejściu wyznaczonej trasy (zakaz używania pojazdów takich jak rower, motorower, auto do obchodu). Po zapadnięciu zmroku, patrolujący ma być wyposażony w przenośną latarkę i oświetlać nią patrolowany teren oraz obiekty na trasie patrolu. Wykonawca zapewni pracownikom dozoru ubrania BHP odpowiednie do warunków atmosferycznych. Pracownik dozoru zobowiązany jest do noszenia przy sobie naładowanego oraz aktywnego telefonu komórkowego. Łączna odległość do pokonania podczas obchodu wynosi ok. 4000-4500 m. Trasa przejścia optymalna, uwzględniająca punkty uzgodnione z zamawiającym. h) W porze nocnej dwukrotny przyjazd Grupy Patrolowo-Interwencyjnej potwierdzony wpisem do książki służb, w tym jeden patrol terenu do punktu na terenie LBG Kostrzyca wskazanego przez Zamawiającego. i) Obsługa centrali telefonicznej w godzinach od 1500 do 700 dnia następnego w dni robocze oraz całodobowo w dni wolne od pracy; j) Krótkotrwała obsługa centrali w godzinach od 700 do 1500 w dni robocze w przypadku konieczności wynikającej z braku obsługi sekretariatu Zamawiającego; k) Świadczenie usług portiersko – recepcyjnych w portierni polegających na wpuszczaniu i wypuszczaniu pracowników Zamawiającego, przechowywaniu i wydawaniu kluczy, prowadzeniu ewidencji wydawanych kluczy, obsłudze interesantów, udzielaniu informacji na temat rozmieszczenia działów itp.; l) Prowadzenie książki dyżurów, do której personel Wykonawcy wpisywać będzie wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony mienia Zamawiającego. Książka dyżurów jest dostarczana przez Wykonawcę, weryfikowana przez Zamawiającego oraz protokolarnie przekazywana do archiwizacji u Zamawiającego; m) Prowadzenie ewidencji pracowników Zamawiającego przebywających na terenie obiektu po upływie regulaminowego czasu pracy; n) Prowadzenie ewidencji osób przebywających na terenie obiektu i jego otoczenia po upływie regulaminowego czasu pracy; o) Prowadzenie obserwacji osób wchodzących na teren objęty dozorem i opuszczających go; p) Ochrona obiektu przed wszelkimi działaniami niepożądanymi zwłaszcza ze strony osób trzecich, a w szczególności:  zapobieganie zakłóceniom porządku,  zapobieganie zbiegowiskom i działaniom osób zakłócających pracę,  kontrola pod względem możliwości wyrządzenia szkód tj. malowania sprayem, aktów samowoli, sabotażu. Natychmiastowe działanie w ww. przypadkach; q) Prowadzenie książki meldunkowej osób przebywających w pokojach gościnnych Zamawiającego; r) Udzielanie informacji w zakresie użytkowania pokoi gościnnych oraz poruszania się po terenie Arboretum; s) Wskazywanie miejsca noclegu i parkowania samochodów osób przebywających w pokojach gościnnych; t) Po zakończeniu pracy Zamawiającego i firmy sprzątającej sprawdzenie wszystkich korytarzy, wyjść i wejść oraz pomieszczeń, mając na uwadze prawidłowe zabezpieczenie obiektu, w tym ppoż., oraz ustalenie, czy na terenie chronionych obiektów nie pozostały nieupoważnione osoby; u) Podnoszenie rolet zewnętrznych około godz. 500 rano w dni robocze w pomieszczeniach ogólnodostępnych; v) Dbałość Wykonawcy za powierzone pomieszczenia oraz teren przed wejściem do budynku administracyjnego; w) Odśnieżanie ścieżek od bramy głównej do wejść do budynku administracyjnego i pokoi gościnnych; x) Odśnieżanie wjazdu w świetle bramy na odległość 3 m po obu jej stronach; y) Sprawdzanie (szczególnie podczas burzy lub ulewnych weekendów/nocy), stanu pracowni laboratoryjnych, tzn. sprawdzenie stanu przeciekania sufitów i poinformowania Kierownika Pracowni w przypadku zaistnienia przecieków; z) Zapobiegania w miarę możliwości ewentualnym skutkom wypadków nadzwyczajnych np. awaria sieci wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, pożaru. Zamawiający zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej obiektu i zapoznania się z warunkami realizacji robót w celu uwzględnienia ich w cenie oferty. 3) Wymagania szczegółowe dotyczące pracowników ochrony. a) Wykonawca zapewni na czas wykonywania przedmiotu zamówienia stałą obsługę personelu z pomocą, którego będzie go realizował, Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje tj.: a) Pracownicy obsługujący urządzenia Zamawiającego i mający bezpośredni kontakt z osobami z zewnątrz, posiadający co najmniej wykształcenie średnie; b) Pracownicy ochrony wyposażeni są w niezbędny sprzęt i wyposażenie indywidualne, w tym w środki łączności bezprzewodowej; c) Pracownicy ochrony niekarani; d) Pracownicy ochrony przeszkoleni w zakresie usług portiersko – recepcyjnych, kontaktu z Klientem, poprawnego zachowania i kultury osobistej, higieny pracy, aktualnych przepisów bhp i ppoż., udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; e) Wszyscy pracownicy Wykonawcy zatrudnieni na potrzeby wykonania niniejszego zamówienia muszą być umundurowani w sposób schludny, jednolity oraz wyposażeni w imienne identyfikatory. b) Wykonawca zapewni wsparcie Grupy Patrolowo-Interwencyjnej składającej się z licencjonowanych pracowników ochrony. Interwencja będzie podejmowana na potwierdzony sygnał alarmowy, a także na każde wezwanie pracowników ochrony. Czas przyjazdu Grupy Patrolowo-Interwencyjnej nie może być dłuższy niż 20 minut od chwili przekazania sygnału alarmowego z budynku LBG Kostrzyca do właściwej centrali. Każde działanie Grupy Patrolowo-Interwencyjnej potwierdzone zostanie wpisem do książki dyżurów (wpis ze wskazaniem miejsca kontrolowanego na terenie LBG Kostrzyca). Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w części dotyczącej wsparcia Grupy Patrolowo-Interwencyjnej. 4) Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia. a) Wykonawca, na swój koszt, zainstaluje czytniki kontroli przejść pracowników ochrony w ilości 8 szt., zapewni pracownikom dozoru odpowiednie urządzenie do rejestrowania obchodu oraz dostarczy niezbędne oprzyrządowanie; b) Wykonawca, na swój koszt, zainstaluje oprogramowanie do archiwizacji odczytów w komputerze Zamawiającego oraz przekaże uprawniania do kontroli rejestrowania obchodów; c) Wykonawca, na swój koszt, zainstaluje komunikator do przesyłania sygnałów z funkcją przycisk napadowy, pozwalający na natychmiastowe zawiadomienie operatorów w centrum monitoringu o zaistniałym zagrożeniu; d) Wykonawca zobowiązuje się do niepobierania opłaty za wywołanie dwóch w roku kalendarzowym próbnych alarmów w czasie wykonywania usługi; e) Przed przystąpieniem do wykonywania umowy i każdorazowo przed skierowaniem nowego pracownika do ochrony obiektu, Wykonawca przedłoży do akceptacji przez Zamawiającego wykaz pracowników; f) Ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu harmonogramu obsady personalnej na posterunku ochrony na kolejny miesiąc; g) Zamawiający zastrzega sobie bezwarunkowe prawo akceptacji pracownika wykonującego usługę, jak również żądania zmiany pracownika, a Wykonawca zobowiązuje się do zmiany pracownika po zgłoszeniu przez Zamawiającego żądania; h) W dni robocze po godz. 15 i dni wolne od pracy Wykonawca przeprowadzi okresową (co 3 godz.) kontrolę pracy urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych Zamawiającego oraz będzie załączał te urządzenia po zaniku napięcia. Szkolenie w zakresie załączania przeprowadzi upoważniony pracownik Zamawiającego. 5) Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: a) Na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawcy zostanie udostępnione nieodpłatnie pomieszczenie – portiernia; b) Zamawiający zapewni właściwe warunki sanitarno-higieniczne pracy w miejscu prowadzenia usługi, zgodność z przepisami ppoż. i bhp; c) Na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawcy udostępniony zostanie telefon w celach służbowych oraz w przypadkach awaryjnych. Połączenia niezwiązane z prawidłowym wykonywaniem zamówienia, tj. inne niż m.in. z siedzibą Wykonawcy, policją, pogotowiem ratunkowym i strażą pożarną i osobami Zamawiającego wskazanych do powiadomień traktowane będą, jako nieuzasadnione i na podstawie bilingów obciążą Wykonawcę; d) Pracownicy wykonujący usługę zobowiązani są do przestrzegania zasad bhp, regulaminów, zarządzeń i procedur oraz innych ustaleń obowiązujących w siedzibie Zamawiającego; e) Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do utrzymywania porządku i czystości w pomieszczeniach udostępnionych Wykonawcy przy użyciu sprzętu Wykonawcy. 6) Stwierdzone przez Zamawiającego nieprawidłowości usuwane będą niezwłocznie, w przypadku ich nieusunięcia po pierwszym bezskutecznym wezwaniu Zamawiający będzie miał podstawy do naliczenia kar umownych. 7) Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez personel Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku nie dołożenia przez personel Wykonawcy należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. 8) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na świadczeniu usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej mienia i osób, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający zobowiązany jest złożyć: 1) Formularz ofertowy Wykonawcy, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Formularz cenowy oferty, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ; 3) Oświadczenia wymienione w rozdz. VI pkt. 1 ppkt 1) i 2) SIWZ, załączniki nr 3 i 4 do SIWZ; 4) Zobowiązania podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 PZP – zgodnie z rozdz. VI pkt 2, o ile wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu trzeciego, 5) Pełnomocnictwa do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 6) Pełnomocnictwa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 7)Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów, o których mowa w art. 22a PZP, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu. Z treści przedstawionego przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentu powinien jednoznacznie wynikać: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W oparciu o treść ww. dokumentu, Zamawiający będzie oceniał, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 8) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP (załącznik nr 9 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach