Przetargi.pl
Usługa polegająca na dostawie, uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej obsłudze ścinawskiego roweru miejskiego

Gmina Ścinawa ogłasza przetarg

 • Adres: 59-330 Ścinawa, Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 7400225, 76 7400245 , fax. 76 7400201
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ścinawa
  Rynek 17
  59-330 Ścinawa, woj. dolnośląskie
  tel. 76 7400225, 76 7400245, fax. 76 7400201
  REGON: 39064756400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na dostawie, uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej obsłudze ścinawskiego roweru miejskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach zadania pn.: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum miasta Ścinawa”. Program współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu Ścinawskiego Roweru Miejskiego (SRM) w taki sposób, aby każdy uprawniony użytkownik mógł wypożyczyć rower według taryfy ustalonej przez Wykonawcę. 3. W ramach SRM Wykonawca dostarczy i uruchomi minimum: Nazwa elementu Ilość Rower wraz z wyposażeniem min. 30 szt. Stojak rowerowy min. 30 szt. Totem informacyjny 3 szt. Strona internetowa 1 komplet Aplikacja na urządzenia mobilne 1 komplet System informatyczny 1 komplet
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50111000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 2.500,00 zł. 2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: 52 8669 0001 2035 0351 9390 0005. 4) W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginalny dokument gwarancyjny powinien być złożony luźno, w jednej kopercie z ofertą. Kserokopię złożonego dokumentu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy trwale spiąć z ofertą. 5) Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form. 6) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert. 7) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją(poręczeniem), c) kwotę gwarancji(poręczenia), d) termin ważności gwarancji(poręczenia), e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zapłaci kwotę gwarancji jeżeli:  Wykonawca, którego ofertę wybrano: • odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub • nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub • zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach