Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i chodników na terenie Powiatu Oławskiego

Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie ogłasza przetarg

 • Adres: 55200 Oława, pl. Zamkowy
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 033 019 , fax. 713 033 019
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie
  pl. Zamkowy 18
  55200 Oława, woj. dolnośląskie
  tel. 713 033 019, fax. 713 033 019
  REGON: 93195999200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd-olawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i chodników na terenie Powiatu Oławskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i chodników na terenie Powiatu Oławskiego Zadanie 1 - odśnieżanie dróg powiatowych oraz przygotowanie powierzonego sprzętu, remont pługów: a/pług SNK 30 EPZ; b/pług PO-64; c/pług PO-64; d/pług PO-64; e/pług PO-64; f/pług PO-64; Zadanie 2 - zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie chodników oraz dróg na terenie miasta Oława, Gminy Oława (część) oraz Gminy Domaniów Zadanie 3 - zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie chodników oraz dróg na terenie miasta i gminy Jelcz - Laskowice oraz część gminy Oława
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: Zadanie 1: po 500,00 zł./szt.; Zadanie 2 - 2.000,00 zł.; Zadanie 3 - 2.000,00 zł. Wadium należy złożyć w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie żąda dokumentów w tej kategorii.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach