Przetargi.pl
Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu rowerów miejskich na terenie Gminy Miasta Oleśnicy pod nazwą „Oleśnicki Rower Miejski

Gmina Miasto Oleśnica ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, Rynek-Ratusz
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Oleśnica
  Rynek-Ratusz
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  REGON: 931934733
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu rowerów miejskich na terenie Gminy Miasta Oleśnicy pod nazwą „Oleśnicki Rower Miejski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dostarczenie 58 szt. rowerów spełniających poniższe wymagania specyfikacyjne, do 8 stacji, zgodnie z załączonym wykazem stacji rowerowych :2. Zamontowanie w każdym rowerze urządzenia zabezpieczającego rower (lock).3. Zapewnienie aplikacji mobilnej4. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało m.in.:a) pokrycie wszelkich kosztów związanych z wykonaniem umowy, w szczególności Wykonawca na własny koszt i ryzyko dokonuje zakupu wszelkich usług, materiałów, surowców, urządzeń, wyposażenia, projektów i oprogramowania jak również ponosi koszty transportu, opłaca pracowników i podwykonawców zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy;b) zapewnienie we własnym zakresie i na swój koszt serwisu i naprawy wszystkich elementów wyposażenia ORM — w szczególności rowerów, urządzeń i oprogramowania, elementów systemu łączności oraz systemu rozliczania i płatnościc) utrzymanie we własnym zakresie i na własny koszt rowerów w należytym stanie estetycznym poprzez systematyczne czyszczenie i wymianę zniszczonych elementów,d) obsługa i eksploatacja systemu Oleśnicki Rower Miejski wg regulaminu korzystania z Oleśnickiego Roweru Miejskiego i instrukcji obsługi uzgodnionych z Zamawiającym;e) obsługa klienta w Biurze Obsługi Klientaf) świadczenie usług serwisowych na zasadach określonych we wzorze umowy;g) zapewnienie pełnej funkcjonalności Oleśnickiego Roweru Miejskiego w całym okresie funkcjonowania systemu;h) nieprzekazywanie innym podmiotom praw i obowiązków wynikających z umowy bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego:i) utrzymanie w czystości rowerów oraz terenu wokół stacji rowerowych – w promieniu 5m od stacji,j) utrzymania systemu w sprawności, w okresie obowiązywania umowy;k) zmagazynowanie rowerów na okres przerwy w użytkowaniu, czyli od 3 listopada do 31 marca,l) przyjmowanie zgłoszenia o usterkach, awariach i nieprawidłowościach oraz zapewnienie ich niezwłocznego usunięcia w terminie do 3 dni roboczych. W przypadku usterek rowerów Wykonawca wymieni uszkodzone rowery na sprawne lub w uzasadnionych przypadkach na zapasowe.Przez uzasadnione przypadki Zamawiający rozumie:- niemożność zrealizowania naprawy w wymaganym czasie z winy nie leżącej po stronie Wykonawcy,- utrata roweru na skutek kradzieży bądź wypadku.m) monitorowanie liczby rowerów na poszczególnych stacjach rowerowych i w razie potrzeby przewiezienie (relokacja) rowerów ze stacji, na których nastąpiła kumulacja rowerów na stacje, na których wystąpił deficyt. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać relokacje min. dwa razy w tygodniu (poniedziałek i piątek);n) zapewnienie i utrzymanie systemu informatycznego do obsługi systemu, w tym obsługi klientów; zapewnienia i utrzymania aplikacji mobilnej;o) w razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu systemu ORM Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia nieprawidłowości;p) dokonywanie wszelkich rozliczeń z klientami, w tym również rozliczeń końcowych (także z tytułu wpłaconych kaucji).q) Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50111000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 9 000,00 PLN (dziewięć tysięcy), w formie zgodnej z art. 97 ust. 7 ustawy, tj.:1) w pieniądzu;2) w gwarancjach bankowych;3) w gwarancjach ubezpieczeniowych;4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 wpisując tytuł przelewu: wadium i numer (sygnaturę) postępowania3. Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.4. Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta. Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać co najmniej poniższe warunki:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust.6 ustawy Pzp;2) z jego treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) musi obejmować cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert;5) nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do Gwaranta;6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;7) Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Miasto Oleśnica
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:1. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z rozdz. XI SIWZ i ogłoszeniem2. spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków3. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeśli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – deliktowej – na kwotę min. 500 000,00 PLN4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: wykonał w okresie 3 lat przed datą składania ofert – przynajmniej jedno zadanie polegające na świadczeniu usługi polegającej na uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu rowerów (lub skuterów lub hulajnóg) miejskich o ilości rowerów (lub skuterów lub hulajnóg) min. 40 szt.b) Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunków przez Wykonawców.5) Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia6) Zgodnie z art. 118 pzp, wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach