Przetargi.pl
Utworzenie miejsc sportu i rekreacji na terenie Gminy Chocianów

Gmina Chocianów ogłasza przetarg

 • Adres: 59-140 Chocianów, Ratuszowa 10
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chocianów
  Ratuszowa 10
  59-140 Chocianów, woj. dolnośląskie
  REGON: 390647570
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://chocianow.bip.pbox.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie miejsc sportu i rekreacji na terenie Gminy Chocianów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  5.1. CZĘŚĆ I - Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Brunowie z przeznaczeniem na salę do ćwiczeń fitness na działce nr 64/1 w tym:a) opracowanie kompletnych wielobranżowych dokumentacji projektowo – kosztorysowych wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń w tym pozwolenia na budowę, tj. między innymi: projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,b) przed złożeniem wniosku w Administracji Budowlanej Wykonawca musi bezwzględnie uzyskać od Zamawiającego ostateczną akceptacje dokumentacji projektowej, która powinna obejmować: - remont elewacji budynku,- przebudowę pomieszczeń w budynku w celu wydzielenia sali fitness wraz z jej wyposażeniem,- przebudowę schodów zewnętrznych i wewnętrznych,- wydzielenie sanitariatów,- wentylację pomieszczeń.5.2. CZĘŚĆ II –Budowa placów zabaw oraz doposażenie istniejących placów zabaw – zakres zadania obejmuje: a) opracowanie pełno-branżowych dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem wymaganych prawem opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń w tym pozwolenia na wykonanie robót budowlanych (pozwolenie na budowę, zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu),b) dokumentacje projektowe należy opracować na podstawie dołączonych programów funkcjonalno–użytkowych opracowanych przez JS ARCHITEKCI, ul. Benedyktyńska 15/23-25, 50-350 Wrocław oraz zmian wprowadzonych przez Zamawiającego w SWZ, wszelkie inne odstępstwa należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym, c) opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz STWiOR,d) uzyskanie ostatecznej akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku w Administracji Budowlanej, e) wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie uzyskanych pozwoleń na budowę lub zaświadczeń o niewniesieniu sprzeciwu zgodnie z uzgodnioną z Zamawiającym dokumentacją projektową,f) dostosowanie obiektów do możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne,5.3. CZĘŚĆ III – Budowa placu zabaw w Chocianowie – zakres zadania obejmuje: a) opracowanie pełno-branżowych dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem wymaganych prawem opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń w tym pozwolenia na wykonanie robót budowlanych (pozwolenie na budowę, zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu),b) dokumentacje projektowe należy opracować na podstawie dołączonych programów funkcjonalno–użytkowych opracowanych przez JS ARCHITEKCI, ul. Benedyktyńska 15/23-25, 50-350 Wrocław oraz zmian wprowadzonych przez Zamawiającego w SWZ, wszelkie inne odstępstwa należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym,c) zmiany wprowadzone przez Zamawiającego w zakresie zagospodarowania terenu, które należy ująć do wyceny i realizacji: - P2 Urządzenie wielofunkcyjne – na planie koła o średnicy około 9,0 m należy zaprojektować urządzenia zabawowe o funkcji podobnej do opisane w PFU z zachowaniem stref bezpieczeństwa dla każdego urządzenia,- P5 Linowy tor przeszkód – Zamawiający zamiast opisanego w PFU urządzenia dopuszcza zaprojektowanie jednego z urządzeń zamieszczonych w załączniku do SWZ),- P9 Urządzenie wielofunkcyjne – lokomotywa z wagonem - Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie innego urządzenia o kształcie związanym z transportem kolejowym, o podobnych funkcjach użytkowych przy zachowaniu wymaganych przepisami i normami stref bezpieczeństwa (przykładowy wzór stanowi załącznik do SWZ),- z zakresu zadania zostały wyłączone lampy wyświetlające gry terenowe oznaczone symbolem L-2- zamiast ławek Ł1 w ilości 5 sztuk należy wycenić i przyjąć do realizacji ławki wg. wzoru dołączonego do SWZd) opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz STWiOR,e) uzyskanie ostatecznej akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku w Administracji Budowlanej,f) wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie uzyskanych pozwoleń na budowę lub zaświadczeń o niewniesieniu sprzeciwu zgodnie z uzgodnioną z Zamawiającym dokumentacją projektową,g) dostosowanie obiektów do możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne.5.4. CZĘŚĆ IV – Budowa strefy seniora w Chocianowie – zakres zadania obejmuje: a) opracowanie pełno-branżowych dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem wymaganych prawem opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń w tym pozwolenia na wykonanie robót budowlanych (pozwolenie na budowę , zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu),b) dokumentacje projektowe należy opracować na podstawie dołączonych programów funkcjonalno–użytkowych opracowanych przez JS ARCHITEKCI, ul. Benedyktyńska 15/23-25, 50-350 Wrocław, oraz zmian zamieszczonych w SWZ, wszelkie inne odstępstwa należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym, c) opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz STWiOR, d) uzyskanie ostatecznej akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku w Administracji Budowlanej, e) wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie uzyskanych pozwoleń na budowę lub zaświadczeń o niewniesieniu sprzeciwu zgodnie z uzgodnioną z Zamawiającym dokumentacją projektową,f) dostosowanie obiektów do możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne,g) zmiany wprowadzone przez Zamawiającego w zakresie zagospodarowania terenu, które należy ująć do wyceny i realizacji:- na PZT zostało wskazane do montażu 6 sztuk stołów (ST1) do gry w karty, szachy i warcaby - do wyceny i realizacji zadania należy przyjąć dostawę i montaż dwóch stołów parkowych - do gry w szachy i w warcaby,- ilość ławek Ł1 zmieniono ilość z 16 sztuk na 6 sztuk,- ilość leżanek rekreacyjnych (Ł2) zmieniono ilość z 10 sztuk na 5 sztuk,- ilość koszy na śmieci (K1) zmieniono ilość z 11 sztuk na 4 sztuki,- zrezygnowano całkowicie z budowy tężni solankowej (TS1)5.3. Część V - Budowa strefy relaksu w Chocianowcu – zakres zadania obejmuje: a) opracowanie pełno-branżowych dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem wymaganych prawem opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń w tym pozwolenia na wykonanie robót budowlanych (pozwolenie na budowę , zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu),b) dokumentacje projektowe należy opracować na podstawie dołączonych programów funkcjonalno–użytkowych opracowanych przez JS ARCHITEKCI, ul. Benedyktyńska 15/23-25, 50-350 Wrocław, wszelkie odstępstwa należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym,c) opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz STWiOR,d) uzyskanie ostatecznej akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku w Administracji Budowlanej,e) wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie uzyskanych pozwoleń na budowę lub zaświadczeń o niewniesieniu sprzeciwu zgodnie z uzgodnioną z Zamawiającym dokumentacją projektową,f) dostosowanie obiektów do możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne.5.6. CZĘŚĆ VI - BUDOWA SKATEPRAKU WRAZ Z PUMPTRACKIEM (dz. nr 183, obręb 3 Chocianów) zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym opracowanym przez JS ARCHITEKCI, ul. Benedyktyńska 15/23-25, 50-350 Wrocław oraz wytycznymi Zamawiającego określonymi w SWZ.5.6.1. Zakres zadań obejmuje między innymi: a) budowę skateparku o nawierzchni utwardzonej betonowej z urządzeniami i przeszkodami przeznaczonymi dla osób poruszających się na z rowerach BMX i hulajnogach, rolkach i deskorolkach,b) budowę ścieżek komunikacyjnych utwardzonych kostka betonową,c) budowę strefy relaksu z mała architekturą, zielenią niska i średnią,d) oświetlenie terenu trzema lampami solarnymi w tym dwie zintegrowane z kamerami obrotowymi,e) dodatkowo na działce nr 183 należy zaprojektować i zamontować modułowy pumptrack dla małych dzieci z gotowych elementów. Powierzchnia terenu przeznaczonego do montażu pumptracka wynosi 283 m2 (9,5 m x 30 m), Przewidziany do montażu puptrack powinien zostać wykonany z modułowych elementów umożliwiających w przyszłości jego rozbudowę wraz z modułami wjazdowymi i wyjazdowymi. Podbudowę pod montaż pumptracka będzie stanowiła wyrównana i zagęszczona warstwa kruszywa,f) Zamawiający w dokumentach przetargowych zamieścił jedynie przykładowy pumptrack bez podania szczegółów samego pumptracka jak i jego montażu i przygotowania podłoża. Propozycja rozwiązań technicznych i uzgodnienie ich z Zamawiającym leży po stronie Wykonawcy. Zaproponowany pumptrack musi być zgodny z normą PN-EN 14974. g) załączone do dokumentacji przetargowej PFU jest materiałem wyjściowym do zaprojektowania skateparku, uzgodnienia z Zamawiającym oraz uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, zaświadczeń i decyzji w celu wykonania robót budowlanych. Wykonawca w pierwszym etapie powinien zaproponować Zamawiającemu wstępne rozwiązania projektowe zapewniające właściwe strefy bezpieczeństwa, geometrie urządzeń i odpowiednie strefy najazdowe oraz uzyskać ostateczne uzgodnienie od Zamawiającego.5.7. CZĘŚĆ VII - NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ Części I - Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Brunowie z wydzieleniem Sali do ćwiczeń fitness. 5.7.1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją Część I – inspektor branży: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, elektroenergetycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych5.8. CZĘŚĆ VIII – NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZAJĄ ZADANIA CZĘŚCI VI – BUDOWA SKATEPARKU WRAZ Z PUMPTRACKIEM zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym opracowanym przez JS ARCHITEKCI, ul. Benedyktyńska 15/23-25, 50-350 Wrocław oraz wytycznymi Zamawiającego określonymi w SWZ.5.8.1. Zakres robót do wykonania obejmuje między innymi: a) budowę skateparku o nawierzchni utwardzonej betonowej z urządzeniami i przeszkodami przeznaczonymi dla osób poruszających się na z rowerach BMX i hulajnogach, rolkach i deskorolkach, b) budowę ścieżek komunikacyjnych utwardzonych kostka betonową,c) budowę strefy relaksu z mała architekturą, zielenią niska i średnią,d) oświetlenie terenu trzema lampami solarnymi w tym dwie zintegrowane z kamerami obrotowymi.e) dodatkowo na działce nr 183 (pomiędzy boiskiem a budynkiem Sali gimnastycznej szkoły należy zaprojektować i zamontować modułowy pumptrack dla małych dzieci z gotowych elementów montowanych na nawierzchni trawiastej. Powierzchnia terenu przeznaczonego do montażu pumptracka wynosi 283 m2 (9,5 m x 30 m).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta dla cz. I-VI musi być zabezpieczona wadium (z wyłączeniem części VII i VIII).2. Wadium wynosi1) Część I – Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Brunowie z przeznaczeniem na salę do ćwiczeń fitness – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100).2) Część II – Budowa placów zabaw oraz doposażenie istniejących placów zabaw – 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100).3) Część III – Budowa placu zabaw w Chocianowie – 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100).4) Część IV – Budowa strefy seniora w Chocianowie – 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100).5) Część V – Budowa strefy relaksu w Chocianowcu – 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100).6) Część VI – Budowa skateparku wraz z pumptrackiem - 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100).3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ.4. Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 299).5. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 30.03.2023 o godzinie 10:00;00.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 3.4. Zdolność techniczna lub zawodowa:3.4.1. Dla cz. I zamówienia Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:a) jedno zamówienie o charakterze złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotowym do niniejszego zamówienia w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu budowlanych obiektów kubaturowych wraz z instalacjami o wartości minimum 150.000,00 zł.3.4.4. Dla cz. II-V zamówienia Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:a) jedno zamówienie o charakterze złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotowym do niniejszego zamówienia w zakresie budowy, rozbudowy placów zabaw/siłowni zewnętrznych/terenów rekreacyjnych o wartości minimum 100.000,00 zł.3.4.6. Dla cz. VI zamówienia Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:a) jedno zamówienia o charakterze złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotowym do niniejszego zamówienia w zakresie budowy, rozbudowy skateparku o wartości minimum 500.000,00 zł.3.4.7. Dla cz. VII-VIII zamówienia Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:a) jedno zamówienie o charakterze złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotowym do niniejszego zamówienia w zakresie nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej.3.4.9. Dla cz. I zamówienie Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej:a) 1 osobą – posiadającą aktualne uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, pełniącą obowiązki kierownika budowy.b) 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, pełniącą obowiązki kierownika robót branży sanitarnej.3.4.14. Dla cz. II-VI zamówienia Wykonawca musi wykazać, że:b) 1 osobą – posiadającą aktualne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów, pełniącą obowiązki kierownika robót, o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, pełniącą obowiązki kierownika budowy.3.4.15. Dla cz. VII Wykonawca musi wykazać dysponowanie co najmniej:a) 1 osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającą uprawnienia w branży konstrukcyjno-budowlanej,b) 1 osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającą uprawnienia branży sanitarnej – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.3.4.16. Dla cz. VIII Wykonawca musi wykazać dysponowanie co najmniej:c) 1 osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającą uprawnienia w branży konstrukcyjno-budowlanej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach