Przetargi.pl
USŁUGA UBEZPIECZENIA GMINY SYCÓW WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI

Gmina Syców ogłasza przetarg

 • Adres: 56-500 Syców, ul. Mickiewicza 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Syców
  ul. Mickiewicza 1
  56-500 Syców, woj. dolnośląskie
  REGON: 250855370
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sycow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA UBEZPIECZENIA GMINY SYCÓW WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest:Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SWZ1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mieniaUbezpieczenia dla poszczególnych jednostek wymienionych w SWZ1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk4. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków OSP
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z zapisami SWZ pkt V
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach