Przetargi.pl
Oczyszczanie dróg gminnych i placów na terenie gminy Środa Śląska w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2024 r.

Gmina Środa Śląska ogłasza przetarg

 • Adres: 55-300 Środa Śląska, Plac Wolności 5
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Środa Śląska
  Plac Wolności 5
  55-300 Środa Śląska, woj. dolnośląskie
  REGON: 931935069
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://srodaslaska.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Oczyszczanie dróg gminnych i placów na terenie gminy Środa Śląska w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2024 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy dla Części 1Na przedmiotowy zakres rzeczowy CZĘŚCI 1 a) składa się:1. Oczyszczanie chodników, placów i parkingów, które polega na: • ręcznym lub mechanicznym usunięciu zanieczyszczeń (liście, papiery, pety, szkło, plastiki, odchody, piasek itp. wraz z ich wywózką i utylizacją) z całej powierzchni chodników (wraz z nawierzchnią dojść dla pieszych) parkingów i placów, • ręcznym oczyszczaniu chodników, parkingów, gdzie z uwagi na parkujące samochody występują utrudnienia w mechanicznym oczyszczaniu. W miejscach niedostępnych dla zamiatarki. Wykonawca będzie zobowiązany do ręcznego oczyszczenia tych miejsc lub oczyszczenia za pomocą odkurzacza, • ręcznym i chemicznym usunięciu darni, chwastów i trawy rosnących przy krawężnikach (przy stosowaniu środków chemicznych uschnięte chwasty należy usunąć), • mechanicznym, ręcznym i chemicznym usunięciu darni, chwastów i trawy z całej powierzchni chodników, placów i parkingów (przy stosowaniu środków chemicznych uschnięte chwasty należy usunąć), • pieleniu, przycinaniu trawy i odrostów drzew rosnących w obrębie w chodników • usuwanie wszelkich zanieczyszczeń (liście, papiery, pety, szkło, plastik, odchody, piasek itp.) za pomocą odkurzacza2. Oczyszczanie jezdni, które polega na: • usunięciu wszelkich zanieczyszczeń (liście, papiery, pety, szkło, plastiki, odchody, piasek itp. wraz z ich wywózką i utylizacją) z całej szerokości pasa jezdni łącznie z krawężnikami wraz z ich opaskami oraz z zatokami autobusowymi, parkingowymi, polami martwymi, powierzchniami skrzyżowań (pasy włączenia i wyłączenia), wysepkami, • ręcznym i chemicznym usunięciu darni, chwastów i trawy rosnących przy krawężnikach (przy stosowaniu środków chemicznych uschnięte chwasty należy usunąć), • ręcznym oczyszczaniu ulic, gdzie z uwagi na parkujące samochody występują utrudnienia w mechanicznym oczyszczaniu. W miejscach niedostępnych dla zamiatarki Wykonawca będzie zobowiązany do ręcznego oczyszczenia tych miejsc lub oczyszczenia za pomocą odkurzacza, • usuwanie wszelkich zanieczyszczeń (liście, papiery, pety, szkło, plastik, odchody, piasek itp.) za pomocą odkurzacza3. Oczyszczanie mechaniczne i ręczne chodników, placów, parkingów oraz jezdni odbywać się będzie zgodnie z ustalonym harmonogramem (załączniki Nr 1-4).4. Oczyszczanie mechaniczne i ręczne jezdni, chodników, placów oraz parkingów zgodnie z załącznikami Nr 1-4 winno zakończyć się do godz. 16:00.5. Pełnienie dyżuru sprzątania miasta w obrębie ulic oczyszczanych zgodnie z załącznikami Nr 1-4, w godz. 8.00 do 16:00 polegającym na zbieraniu luzu śmieciowego (liście, woreczki, śmieci, pety, psie odchody, szkło, puszki, butelki plastikowe itp.).6. Opróżnianie koszy ulicznych winno się odbywać stale od poniedziałku do piątku, tak aby nie dopuścić do ich przepełnienia nieczystościami, w okresie od kwietnia do września - od godziny 6:00 do 20:00, od października do marca od 6:00 do 16:00. Wykaz aktualnych koszy znajduję się w załączniku nr 1 tabela 3a i 3b, zał.2 tabela 3a i 3b, zał. 3 tabela 3a i 3b, zał. 4 tabela 2a i 2b.Do obowiązków Wykonawcy będzie należało co najmniej dwukrotnie w miesiącu oczyszczenie daszków koszy ulicznych na mokro (użycie środka dezynfekującego).7. Zamawiający dopuszcza użycie dmuchawy wyłącznie z jednoczesnym użyciem innego sprzętu – zamiatarki, nie wcześniej niż od godziny 6:00. Wykonawca zobowiązany jest do użycia dmuchawy, w taki sposób, aby zanieczyszczenia nie zostały zamiatane pod zieleń miejską (krzaki, drzewa, żywopłoty itd.) oraz w sposób zapobiegający zanieczyszczeniom przyległych nieruchomości i parkujących samochodów.8. Usuwanie zanieczyszczeń powstałych na wskutek zdarzenia drogowego w terminie 2 godz. od zgłoszenia przekazanego drogą elektroniczną na adres e-mailowy Wykonawcy.Na przedmiotowy zakres rzeczowy CZEŚCI 1 b) składa się:1. Pełnienie dyżuru sprzątania miasta w obrębie ulic oczyszczanych zgodnie z załącznikiem Nr 6 w soboty i niedziele oraz dni świąteczne w godz. od 6:00 do 16:00 polegającym na zbieraniu luzu śmieciowego (liście, woreczki, śmieci, pety, psie odchody, szkło, puszki, butelki plastikowe itp.) i zamiataniu zanieczyszczeń przy krawężnikach z wykorzystaniem tzw. "mioteł", również w okresie trwania akcji zimowego utrzymania dróg.2. Opróżnianie koszy ulicznych w soboty, niedziele i dni świąteczne winno się odbywać stale, tak aby nie dopuścić do ich przepełnienia nieczystościami, w okresie od kwietnia do września - od godziny 6:00 do 20:00, w okresie od września do marca - od godziny 6:00 do 16:00. Wykaz aktualnych koszy znajduję się w załączniku nr 1 tabela 3a i 3b, zał.2 tabela 3a i 3b, zał. 3 tabela 3a i 3b, zał. 4 tabela 2a i 2b.Do obowiązków Wykonawcy będzie należało uporządkowanie terenu wokół koszy na Kajakach oraz w parkach Miejskich (Park 1,2,3 i przy ul. Kolejowej) w promieniu 5 m - załącznik nr 1 tabela 3a i 3b.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia w okresie umownym ilości koszy ulicznych w obrębie miasta Środa Śląska, co nie będzie miało wpływu na wartość wynagrodzenia Wykonawcy za obsługę i bieżące utrzymanie czystości.4. Zamawiający wymaga, aby odkurzacz był wykorzystywany do usługi sprzątania od poniedziałku do soboty z wyłączeniem niedziel i świąt.Zakres rzeczowy dla Części 2Na przedmiotowy zakres rzeczowy CZĘŚCI 2 składa się:1. Oczyszczanie chodników, placów i parkingów oraz jezdni, które polega na: III. usunięciu wszelkich zanieczyszczeń (liście, papiery, pety, szkło, plastiki, odchody, piasek itp. wraz z ich wywózką i utylizacją) z całej powierzchni chodników (wraz z nawierzchnią dojść dla pieszych) parkingów i placów, IV. ręcznym oczyszczaniu chodników, parkingów, gdzie z uwagi na parkujące samochody występują utrudnienia w mechanicznym oczyszczaniu. W miejscach niedostępnych dla zamiatarki Wykonawca będzie zobowiązany do ręcznego oczyszczenia tych miejsc lub oczyszczania z użyciem odkurzacza, V. ręcznym i chemicznym usunięciu darni, chwastów i trawy rosnących przy krawężnikach (przy stosowaniu środków chemicznych uschnięte chwasty należy usunąć), VI. mechanicznym, ręcznym i chemicznym usunięciu darni, chwastów i trawy z całej powierzchni chodników, placów i parkingów (przy stosowaniu środków chemicznych uschnięte chwasty należy usunąć), VII. pieleniu, przycinaniu trawy i odrostów drzew rosnących w obrębie chodników.2. Oczyszczanie jezdni, które polega na: usunięciu wszelkich zanieczyszczeń (liście, papiery, pety, szkło, plastiki, odchody, piasek itp. wraz z ich wywózką i utylizacją) z całej szerokości pasa jezdni łącznie z krawężnikami wraz z ich opaskami oraz z zatokami autobusowymi, parkingowymi, polami martwymi, powierzchniami skrzyżowań (pasy włączenia i wyłączenia), wysepkami, ręcznym, lub chemicznym usunięciu darni, chwastów i trawy rosnących przy krawężnikach (przy stosowaniu środków chemicznych uschnięte chwasty należy usunąć), ręcznym oczyszczaniu jezdni, gdzie z uwagi na parkujące samochody występują utrudnienia w mechanicznym oczyszczaniu. W miejscach niedostępnych dla zamiatarki Wykonawca będzie zobowiązany do ręcznego oczyszczenia tych miejsc lub oczyszczenia z użyciem odkurzacza.3. Oczyszczanie chodników, placów oraz jezdni (na zlecenie) odbywać się będzie zgodnie z ustalonym harmonogramem (załącznik Nr 5).4. Usuwanie „dzikich wysypisk” wraz z zagospodarowaniem odpadów zlokalizowanych na terenie gminy Środa Śląska (załącznik nr 7).5. Zlecenie opróżnienia kosza odbywać się będzie w trybie interwencyjnym , tj. w ciągu 3 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego zgodnie z §3 ust. 5 niniejszej umowy.6. Suma odcinków na jednym zleceniu będzie wynosiła co najmniej 2 km na terenie wiejskim oraz co najmniej 1 km na terenie miejskim.Rozliczenie za wykonanie usługi odbywać się będzie według stawki ceny jednostkowej netto przyjętej na przetargu , oferta winna zawierać ceny jednostkowe, to jest :Za sprzątanie na zlecenie wynosi :Ręczne chodników cena za 1 m2 ................................. .złMechaniczne jezdni cena za 1 mb ................................. .złRęczne placów cena z 1 m2 ................................. .złOpróżnianie kosza na śmieci jednorazowe opróżnienie 1 szt. Kosza …………………………złZa porządkowanie tzw. dzikich wysypisk wraz z zagospodarowaniem odpadów, cena 1 m3 wynosi ...................zł Przy czym, sprzątanie 1 mb jezdni obejmuje uprzątnięcie zanieczyszczeń przy obu (lewostronnym i prawostronnym) krawężnikach.Wymagania w zakresie zatrudnienia do Części 21. Zatrudnienie, określonej w warunkach udziału w postępowaniu 4 osób na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy co najmniej 1 etatu.2.Okres wymaganego zatrudnienia: czas realizacji przedmiotu zamówienia.3. Rodzaj czynności: obsługa sprzętu mechanicznego (kierowca), osoby dokonujące oczyszczanie chodników, placów i parkingów.4. Sposób dokumentowania zatrudnienia:a) wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, który będzie stanowił załącznik do umowy zawartej na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu;b) oświadczenie osób, o których mowa pkt 4.a), że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy, przez cały okres realizacji zamówienia przedstawiane przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na podstawie na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu;c) poświadczona za zgodność z oryginałem kopia umowy o pracę zatrudnionego pracownika;d) inne dokumenty – zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.5. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp:Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia uprawniony będzie do kontroli oraz żądania od Wykonawcy przedstawienia dowodów zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 4.a) . Wykonawca na każde pisemne wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do przedstawienia w terminie przez niego wskazanym, dowodów zatrudnienia osób, w szczególności : potwierdzenia odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub innych dokumentów określonych przez Zamawiającego.6. Sankcje z tytułu niepełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia (nieprzedstawienie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt 4 oraz 5 będzie równoznaczne z niespełnieniem przez Wykonawcę wymagań w zakresie zatrudnienia) :a) w przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentów , o których mowa w pkt.4 i 5 – Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1 000 zł.b) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej liczby osób wskazanej w warunkach udziału w postępowaniu – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie zawartej na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.c) w przypadku nie przedstawienia po wezwaniu przez Zamawiającego oświadczenia , o którym mowa w pkt.4.b) lub po dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt7. Zamawiający może od umowy odstąpić i naliczyć karę umowną w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie zawartej na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.8. W przypadku rozwiązania stosunku o pracę przez upływem okresu określonego w pkt. 2 Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia innej osoby, z zachowaniem wszystkich wymagań określonych w pkt. od 1 do 6.Dostępność dla osób niepełnosprawnychOczyszczanie dróg, placów oraz chodników nie powinno utrudniać osobom niepełnosprawnym swobodnego poruszania się. Ponadto czynności te powinny bez wyjątku obejmować oczyszczanie podjazdów oraz miejsc parkingowych, przeznaczonych dla tychże osób, w przypadku gdy znajdują się one w obrębie oczyszczanej powierzchni placu bądź jezdni.Dodatkowe wymagania1. W przypadku awarii zamiatarki Zamawiający zastrzega sobie pomniejszenie o kwotę wynikającą z załącznika do umowy.2. Zamawiający wymaga, aby usługa mechaniczna była wykonana sprzętem, który jest wskazany w warunkach udziału lub sprzętem nie gorszym.3. Zamawiający zastrzega sobie, aby sprzątanie ręczne przy użyciu kubła i miotły odbywało się jednocześnie w parze z odkurzaczem w dni określone w załączniku nr 2 do umowy.4. Zamawiający zastrzega sobie, aby podczas sprzątania ręcznego nie wdmuchiwać zalegającego luzu śmieciowego pod zaparkowane samochody w strefie przy krawężnikowej w ciągach drogowych.Zakres rzeczowy dla CZĘŚCI 3Na przedmiotowy zakres rzeczowy CZĘŚCI 3 składa się:1. Oczyszczanie przy krawężnikowych pasów jezdni (do 25 cm), chodników, placów i parkingów, które polega na: III. usuwaniu zanieczyszczeń w postaci drobnego luzu śmieciowego za pomocą odkurzacza na zlecenie2. Oczyszczanie za pomocą odkurzacza na zlecenie powinno odbywać się w godz. od 11:00 do 12:00 od poniedziałku do piątku.3. Oczyszczanie ulic, chodników, placów i parkingów odbywać się będzie zgodnie z załącznikiem Nr 8.4. Zamawiający zobowiązuje się do wystawiania zleceń na mechaniczne oczyszczanie przy krawężnikowych pasów jezdni o długości nie mniejszej niż:a) 2 km na terenach wiejskich,b) 1 km na terenach miejskich.Rozliczenie za wykonanie usługi odbywać się będzie według stawki ceny 1 maszynogodziny przyjętej w przetargu, oferta winna zawierać cenę jednostkową, to jest: 1) Cena za 1 maszynogodzinę wynosi:….…………. zł netto ………………… zł bruttoWymagania w zakresie zatrudnienia do Części 31. Zatrudnienie, określonej w warunkach udziału w postępowaniu 1 osoby na podstawie umowy o pracę.2. Okres wymaganego zatrudnienia: czas realizacji przedmiotu zamówienia.3. Rodzaj czynności: obsługa odkurzacza osoby dokonującej oczyszczanie ulic, chodników, placów i parkingów.4. Sposób dokumentowania zatrudnienia:a) wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, który będzie stanowił załącznik do umowy zawartej na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu;b) oświadczenie osoby, o których mowa pkt 4.a), że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy, przez cały okres realizacji zamówienia przedstawiane przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na podstawie na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.5. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp:Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia uprawniony będzie do kontroli oraz żądania od Wykonawcy przedstawienia dowodów zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 4.a) . Wykonawca na każde pisemne wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do przedstawienia w terminie przez niego wskazanym, dowodów zatrudnienia osób, w szczególności : potwierdzenia odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub innych dokumentów określonych przez Zamawiającego.6. Sankcje z tytułu niepełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia (nieprzedstawienie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt 4 oraz 5 będzie równoznaczne z niespełnieniem przez Wykonawcę wymagań w zakresie zatrudnienia) :a) w przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentów , o których mowa w pkt.4 i 5 – Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu kare w wysokości 1 000 zł.b) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej liczby osób wskazanej w warunkach udziału w postępowaniu – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie zawartej na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.c) w przypadku nie przedstawienia po wezwaniu przez Zamawiającego oświadczenia , o którym mowa w pkt.4.b) lub po dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt7. Zamawiający może od umowy odstąpić i naliczyć karę umowna w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie zawartej na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.8. W przypadku rozwiązania stosunku o pracę przez upływem okresu określonego w pkt. 2 Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia innej osoby, z zachowaniem wszystkich wymagań określonych w pkt. od 1 do 6.Dostępność dla osób niepełnosprawnychOczyszczanie dróg, placów oraz chodników nie powinno utrudniać osobom niepełnosprawnym swobodnego poruszania się. Ponadto czynności te powinny bez wyjątku obejmować oczyszczanie podjazdów oraz miejsc parkingowych, przeznaczonych dla tychże osób, w przypadku gdy znajdują się one w obrębie oczyszczanej powierzchni placu bądź jezdni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90610000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt V SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:CZĘŚĆ 1Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejsza niż 500 000,00 złCZĘŚĆ 2Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejsza niż 20 000,00 złCZĘŚĆ 3Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejsza niż 1 000,00 zł2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:CZĘŚĆ 1Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże , że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia realizował lub realizuje usługi polegające na oczyszczaniu dróg gminnych i placów w zakresie określonym jako przedmiot zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie usługę o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł bruttoCZĘŚĆ 2Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże , że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia realizował lub realizuje usługi polegające na oczyszczaniu dróg gminnych i placów w zakresie określonym jako przedmiot zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie usługę o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł bruttoCZĘŚĆ 3Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże , że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia realizował lub realizuje usługi polegające na oczyszczaniu dróg gminnych i placów w zakresie określonym jako przedmiot zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie usługę o wartości nie mniejszej niż 9 000,00 zł bruttoZamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującym wyposażeniem zakładu:CZĘŚĆ 1:- zamiatarka mechaniczna bezpyłowa do obsługi ciągów ulicznych pasów jezdnych nie starsza niż 10 lat - szt. 1- pojazdem przystosowanym do transportu odpadów – szt.1- dmuchawa do liści - szt. 1- odkurzacz chodnikowy – szt. 1- wózek ręczny na odpady wyposażony w zmiotkę, szufelkę, chwytak do zbierania śmieci lub zbierak papierów oraz worki na odpady, w ilości min. 3 sztukSprzęt, o którym mowa wyżej musi spełniać wymagania przepisów ochrony środowiska odnośnie ochrony przed hałasem. Sprzęt musi być wyposażony w sygnały ostrzegawcze, informujące kierowców o utrudnieniach spowodowanych oczyszczaniem ulic.CZĘŚĆ 2:- zamiatarka mechaniczna bezpyłowa do obsługi ciągów ulicznych pasów jezdnych nie starsza niż 10 lat - szt. 1- pojazdem przystosowanym do transportu odpadów – szt.1- dmuchawa do liści - szt. 1- odkurzacz chodnikowy – szt. 1- wózek ręczny na odpady wyposażony w zmiotkę, szufelkę, chwytak do zbierania śmieci lub zbierak papierów oraz worki na odpady, w ilości min. 2 sztukiSprzęt, o którym mowa wyżej musi spełniać wymagania przepisów ochrony środowiska odnośnie ochrony przed hałasem. Sprzęt musi być wyposażony w sygnały ostrzegawcze, informujące kierowców o utrudnieniach spowodowanych oczyszczaniem ulic.CZĘŚĆ 3:- pojazdem przystosowanym do transportu odpadów – szt.1- odkurzacz chodnikowy – szt. 1Sprzęt, o którym mowa wyżej musi spełniać wymagania przepisów ochrony środowiska odnośnie ochrony przed hałasem. Sprzęt musi być wyposażony w sygnały ostrzegawcze, informujące kierowców o utrudnieniach spowodowanych oczyszczaniem ulic.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach