Przetargi.pl
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZAJKÓW WOJ.WIELKOPOLSKIE

Gmina Czajków ogłasza przetarg

 • Adres: 63-524 Czajków, Czajków 39
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7311006 , fax. 062 7311034
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czajków
  Czajków 39
  63-524 Czajków, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7311006, fax. 062 7311034
  REGON: 25085559300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZAJKÓW WOJ.WIELKOPOLSKIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ I Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czajków Stara Wieś w zakresie budowy ścieżki rowerowej długości 535 m, szerokości 1,5 m, nawierzchnia ścieżki z kostki betonowej szarej grubości 6 cm na podsypce piaskowej grubości 5 cm położona przy krawężniku. Nawierzchnia ścieżki ograniczona obrzeżem betonowym 30x 8 od strony posesji na ławie betonowej, pochylenie nawierzchni ścieżki 2% w kierunku jezdni a na wjazdach pochylenie dostosować do poziomu przyległego terenu zachowując pochylenie 0,5%, nawierzchnia wjazdów, z kostki betonowej kolorowej gr 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr 3 cm i podbudowie z chudego betonu o C 5/8 MPa grubości 15 cm, krawężnik betonowy wibroprasowany 15x30 na ławie z betonu c-8/10 z oporem, obrzeże 30x8 ograniczające nawierzchnię chodnika od strony posesji i na wjazdach na ławie betonowej z oporem. CZĘŚC II Budowa parkingu działka nr 1083 w Czajkowie - Pozwolenie na budowę AB.6740.7.654.2012.UR - Decyzja Nr 7.659.2012 z dnia 19.11.2012r. parking dla 27 pojazdów osobowych z wjazdem i wyjazdem tylko na drogę gminną z dopuszczonym wjazdem również do parkingu górnego, powierzchnia nawierzchni z kostki grubości 8 cm szarej 543,00 m2, powierzchnia nawierzchni z kostki grubości 8 cm kolorowej 362,00 m2 nawierzchnia chodnika z kostki koloru szarego gr 8 cm na powierzchni drogi manewrowej a miejsca parkingowe z kostki kolorowej gr 8 cm., obramowanie jezdni krawężnik betonowy 15x30 wystający 12 cm nad poziom nawierzchni, spadek poprzeczny do ścieku z 3 rzędów kostki obniżonej o 2 cm. Pochylenie poprzeczne zmienne od 0,5-2% a podłużne dostosować do poziomu terenu ale w granicach 2.3%. Renowacja pomnika poświęconym poległym i pomordowanym w latach 1939-1945 w Czajkowie roboty rozbiórkowe odłączenie od słupów i demontaż łańcuchów barierek pomnika, demontaż figury Pana Jezusa, skucie okładziny i nakryw betonowych, wyburzenie trzonu betonowego wraz z rozbiórką fundamentów, demontaż cokołu pomnika,rozbiórka demontaż figury Pana Jezusa,nawierzchni przy pomniku z płytek ceramicznych, roboty ziemne fundamentowe,wykonanie żelbetowego bloku fundamentu i trzonu cokołu,wykonanie trzonu betonowego postumentu pomnika,przygotowanie płyt granitowych do obłożenia pomnika,piaskowanie liter i montaż elementów ozdobnych na poszczególnych płytach,montaż płyt granitowych,osadzenie figury Pana Jezusa, uformowanie podestu pomnika, ułożenie kostki granitowej na podeście i na placu przy pomniku. Uwaga Realizacja robót w dwóch latach 2013-2014 w 2 częściach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331615
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czajkow-gmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach