Przetargi.pl
Dostawa płynów do żywienia pozajelitowego dla SPZOZ Krotoszyn.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 5880390 w. 253 , fax. 062 5880402
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Młyńska 2 2
  63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 062 5880390 w. 253, fax. 062 5880402
  REGON: 00031022628200
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.krotoszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa płynów do żywienia pozajelitowego dla SPZOZ Krotoszyn.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Aminokwasy inj.10% a 500 ml op.800 2.Aminokwasy Hepar inj.6% - 8% a 500 ml op.2 000 3.Aminokwasy Infant inj. 5% - 10% a 100 mlop.5 4.Aminomix a 2000 ml *op.120 5.Kabiven inj. a 2053 ml *op.360 6.Kabiven inj. a 2566 ml *op. 120 7.Kabiven inj. a 1026 ml *op.240 8.Kabiven Peripheral inj. a 1440 ml *op.60 9.Kabiven Peripheral inj. a 1920 ml *op.50 10.Nephrotect inj. 10% a 500 ml *op. 300 11.SmofKabiven Peripheral inj. a 1206 ml *op.20 12.SmofKabiven Peripheral inj. a 1448 ml *op.20 13.SmofKabiven inj. a 493 ml *op.20 14.SmofKabiven inj. a 986 ml *op.20 15.SmofKabiven inj. a 1477 ml *op.20 16.Pierwiastki śladoweszt.1 400 17.Witaminy rozpuszczalne w wodzie szt.1 400 18.Witaminy rozpuszczalne w tłuszczachszt.1 400 * Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa i producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336922009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.spzoz.krotoszyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach