Przetargi.pl
Dostawa odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej dla pracowników wojska.

14 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 60-811 Poznań, ul. Bukowska 34
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 857 48 02 , fax. 61 857 72 04
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Bukowska 34 34
  60-811 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 857 48 02, fax. 61 857 72 04
  REGON: 30206765400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej dla pracowników wojska.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa z wniesieniem odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej dla pracowników wojska 14 Wog-u. Szczegółowy wykaz asortymentowo - ilościowy oraz wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ tj. formularzu cenowym. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 zadania: Zadanie 1: Dostawa odzieży, obuwia oraz środków ochrony indywidualnej. Zadanie 2: Dostawa odzieży i obuwia dla personelu medycznego i pracownika WOPR. Zadanie 3: Dostawa odzieży i obuwia sportowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 181100003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.army.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach