Przetargi.pl
Budowa chodnika i zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1191P w m. Glesno

Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, al. Niepodległości 33/35
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 2109442 , fax. 067 2109332
 • Data zamieszczenia: 2016-04-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile
  al. Niepodległości 33/35 33/35
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 67 2109442, fax. 067 2109332
  REGON: 57079948000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pila.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika i zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1191P w m. Glesno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie chodnika i zatoki autobusowej oraz remoncie zjazdów zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1191P w m. Glesno na długości 50 mb. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej szarej o grubości 6 cm oraz nawierzchni zatoki autobusowej i zjazdów z kostki brukowej czerwonej o grubości 8 cm. 3. Kostkę brukową szarą o grubości 6 cm, obrzeża betonowe 8x30 cm oraz krawężnik betonowy 15x30 cm Zamawiający przekaże Wykonawcy w celu realizacji zamówienia. Odbiór protokolarny powyższych materiałów nastąpi z siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Pile, ul. Walki Młodych 78, 64-920 Piła. Wykonawca jest zobowiązany wliczyć w cenę koszty związane z załadunkiem, ubezpieczeniem i transportem tych materiałów na teren budowy. W protokole ujęte zostaną ilości przekazanych materiałów. Z chwilą ich przekazania Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za przekazane materiały. 4. Szczegółowo przedmiot zamówienia jest opisany w Załączniku nr 7 do SIWZ. 5. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu robót i jego otoczenia, a także zdobył wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował kierownikiem robót, który odpowiadać będzie za wykonanie robót. 7. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, uwzględniającego utrzymanie ruchu na drodze a także do utrzymania ruchu publicznego na drodze w okresie trwania prac, aż do zakończenia i odbioru robót. 8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 9. Materiały budowlane Wykonawcy użyte do wykonania zamówienia muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadać aktualne atesty lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. 10. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie - na formularzu stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ - części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Jeśli Wykonawca do realizacji zamówienia nie zamierza zatrudnić podwykonawców nie jest zobowiązany do załączenia do oferty Załącznika nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331615
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji na wykonane roboty
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.pila.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach