Przetargi.pl
Zagospodarowanie przestrzeni wokół Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska przy ul. Batorego w Toruniu do celów rekreacyjno-sportowych

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ogłasza przetarg

 • Adres: 87100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 566 118 713, , fax. 566 118 622
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
  ul. Wały gen. Sikorskiego 8
  87100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 566 118 713, , fax. 566 118 622
  REGON: 59690300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.torun.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie przestrzeni wokół Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska przy ul. Batorego w Toruniu do celów rekreacyjno-sportowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni wokół Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska przy ul. Batorego w Toruniu do celów rekreacyjno-sportowych”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, takich jak: wyciąg górny, rower pojedynczy, ławka z prostownikiem, surfer, orbiterek, prasa nożna, ławka do wyciskania, zestaw drążków, poręcze, poręcze + drążek, twister podwójny, stoły do gry w szachy, stół do ping-ponga, stół betonowy z piłkarzykami do gry i tablica informacyjna; urządzenia montowane na podbudowie z kruszywa i ułożonej kostki betonowej zakończonej obrzeżem betonowym; 2) wykonanie drewnianej altany ogrodowej; pod zadaszeniem dostawa i montaż ławek z oparciem; ławki drewniane o konstrukcji stalowej; altana montowana na nawierzchni z kostki betonowej zakończonej obrzeżem betonowym; 3) dostawa i montaż ogrodzenia systemowego, panelowego, metalowego o wys. 1,5 m z płytą cokołową betonową; ogrodzenie z 2 furtkami i bramą wjazdową; 4) dostawa i montaż lamp solarnych LED. 3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez firmę „ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Marta Wachowiak”; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do wzoru umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną, na podstawie oględzin terenu budowy oraz zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami administracyjnymi. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących wskazane poniżej czynności związane robotami budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: 1) czynności fizyczne i obsługa maszyn przy robotach budowlanych związanych z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej, montażem ogrodzenia oraz robotach ciesielskich przy montażu altany ogrodowej i robotach elektrycznych przy montażu lamp solarnych. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, personelu umysłowego, w tym osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Szczegóły dotyczące wymagań zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100), powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu - na konto UMT nr 67 1160 2202 0000 0000 6171 9146 z adnotacją: wadium: 154/2017: Zagospodarowanie terenu wokół ZSIŚ przy ul. Batorego w Toruniu do celów rekreacyjno-sportowych. Za datę wniesienia wadium przyjmuję się datę jego wpływu na konto Zamawiającego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1804).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 2. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmioty, na zdolnościach, których wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenia: - oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od ..... do .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy). Wykonawca na podstawie art. 36 b ust. 1 ustawy PZP składa oświadczenie jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców –oświadczenie składane w przypadku korzystania z podwykonawców- zał. nr 12. Formularz oferty - zał. nr 4 wraz z tabelą wynagrodzenia ryczałtowego. Dowód wniesienia wadium (oryginał).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach