Przetargi.pl
Modernizacja i adaptacja pomieszczeń po byłej siedzibie PSP przy ulicy Spokojnej w Żninie na siedzibę OSP w Żninie – Etap II

Gmina Żnin ogłasza przetarg

 • Adres: 88400 Żnin, ul. 700-lecia
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 031 301, , fax. 523 031 103
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żnin
  ul. 700-lecia 39
  88400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 031 301, , fax. 523 031 103
  REGON: 9235122200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.umznin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja i adaptacja pomieszczeń po byłej siedzibie PSP przy ulicy Spokojnej w Żninie na siedzibę OSP w Żninie – Etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Prace obejmują modernizacje i nadbudowę budynku po byłej siedzibie Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Spokojnej w Żninie na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej, wszystkie roboty budowlane obejmują działkę o nr 2860/2 obręb Żnin, m. Żnin. Zakres robót obejmuje: a)branża budowlana : - roboty rozbiórkowe: rozbiórka pokrycia dachowego, rozebranie rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich z murków ogniowych, rozbiórka stropów żelbetowych, murów, posadzek, okładzin ściennych z płytek, posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych, zerwanie starych tapet oraz boazeri z paneli, demontaż okiem oraz drzwi balkonowych łącznie wykuciem z muru ościeżnic. - roboty budowlane:  dobudowa klatki schodowej o szer. 5,71m dług 5,65m o wys. 13,49m  wprowadzenie zmian w układzie ścian działowych w celu dostosowania budynku do nowego układu funkcjonalnego – wyburzenie części ścian działowych, wykonanie nowych ścian murowanych wykonanie zamurowań (wykończone tynkiem cem.-wap., szpachlowane gładzią gipsową, malowane farbami emulsyjnymi);  skucie istniejących okładzin ścian (glazura) w obecnych łazienkach;  wykonanie nowych elementów konstrukcyjnych związanych z powiększeniem istnie-jących otworów drzwiowych bądź wykonaniem nowych otworów w istniejących ścianach (nadproża, obramowania otworów drzwiowych zgodnie z częścią konstruk-cyjną niniejszego opracowania), wykucie otworów w stropach międzykondygnacyj-nych w miejscu wykonania komina;  uzupełnienie tynków w miejscach zamurowań oraz w miejscach uszkodzeń i wyburzeń;  wyłożenie ścian oraz posadzek pomieszczeń sanitarnych oraz kuchennych płytkami ceramicznymi; demontaż obecnej armatury sanitarnej i montaż nowej armatury sanitar-nej we wszystkich łazienkach;  wymiana drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych;  montaż drzwi przeciwpożarowych o odporności ogniowej EI 30.  wymiana osprzętu sanitarnego w pomieszczeniach sanitarnych;  wymiana stolarki okiennej na nową o współczynniku przenikania ciepła U=1,1 W/(m2*K),  ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekko- mokrą styropianem frezowany FS 20 samogasnący o gr. 100mm, warstwa elewacyjna z masy tynkarskiej – z cienkowar-stwowego tynku silikatowo-silikonowego, tynk barwiony w masie  wykonanie posadzki w pom. garażowym jako żywiczną,  wyłożenie ścian oraz posadzek pomieszczeń garażowych płytkami grosowymi anty-statycznymi oraz antypoślizgowymi,  wymiana poszycia dachowego na papę zgrzewalną o gr. 5,2mm,  wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych o odporności ognio-wej EI90, w których rozprowadzana będzie instalacja sanitarna do pomieszczeń kon-dygnacji wyższej (lokalizacja sufitów podwieszanych zgodnie z opracowaniem graficz-nym niniejszej dokumentacji projektowej);  wymurowanie komina z pustaków ceramicznych pod kanały spalinowe i dymowe b) branża sanitarna:  wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej,  wymiana osprzętu sanitarnego w pomieszczeniach sanitarnych;  wykonanie studni z kręgów betonowych i żelbetowych o śred. 1000mm i głębokości 2mm, c) przyłącze gazowe i instalacja c.o.  wykonanie przyłącza gazowego wraz z montażem kocioła gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego 40kW,  wykonanie podejść do pionu oraz rury zasilające, montaż rozdzielaczy, grzejników stalowych, d) branża elektryczna:  układanie przewodów kabelkowych,  montaż opraw oświetleniowych,  montaż głównego wyłącznika pożarowego, Podstawowe dane dotyczące istniejącego obiektu: - Powierzchnia użytkowa – ok. 494,89 m2 - Powierzchnia zabudowy – ok. 331,47 m2 - Kubatura brutto – ok. 2785,60 m3 - Wysokość budynku – ok.13,49 m Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 zł. Pozostałe uwarunkowania dot. wadium zawiera SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia w tym zakresie (wymagane tylko oświadczenie zgodnie z załącznikiem Nr 2). Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 7 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach