Przetargi.pl
Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w Gminie Zbójno

Gmina Zbójno ogłasza przetarg

 • Adres: 87-645 Zbójno, Zbójno
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542 801 921, , fax. 542 801 921
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zbójno
  Zbójno 35 A
  87-645 Zbójno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 801 921, , fax. 542 801 921
  REGON: 91086734100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbojno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w Gminie Zbójno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 31 szt. mikroinstalacji fotowoltaicznych, w tym o mocy 3,05 kWp – 2 szt., o mocy 4,88kWp – 29 szt. na nieruchomościach osób prywatnych oraz 1 szt. kolektora słonecznego na budynku użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Zbójno. 2. Zamówienie obejmuje: - wykonanie 1 instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,88 kW na budynku gospodarczym na dachu płaskim, lokalizacja: Zbójno 57, dz. nr 312, - wykonanie 12 instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,88 kW na gruncie, lokalizacja: Zbójno 103, dz. nr 142, Sitno 9, dz. nr 91/2, Zbójno 59, dz. nr 401, Sitno 15, dz. nr 69/5, Ciepień 41, dz. nr 133, Zbójno 141, dz. nr 42/5, Ciepień 11, dz. nr 65, Sitno, dz. nr 110/2, Ciepień 28, dz. nr 96/1, Ciepień 24, dz. nr 1/1, Adamki 14, dz. nr 82/1, Pustki Działyńskie 31, dz. nr 396/1, - wykonanie 1 instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,88 kW na budynku mieszkalnym dach skośny, lokalizacja: Sitno, dz. nr 392/1, - wykonanie 1 instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,88 kW na budynku mieszkalnym dach skośny, lokalizacja: Ciepień 40, dz. nr 4/4, - wykonanie 4 instalacji o mocy 4,88 kW na budynku mieszkalnym, dach skośny, lokalizacja: Działyń 24, dz. nr 225, Zbójenko 9, dz. nr 123, Łukaszewo 2, dz. nr 196, Działyń 1, dz. nr 169/8, - wykonanie 1 instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,88 kW na budynku mieszkalnym dach płaski, lokalizacjach: Sitno 39, dz. nr 434, - wykonanie 6 instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,88 kW na budynku mieszkalnym dach skośny, lokalizacja: Pustki Działyńskie 46, dz. nr 672, Działyń 69, dz. nr 200, Działyń 67A, dz. nr 197/2, Sitno 48 dz. nr 255, Nowy Działyń 32A, dz. nr 141/3, Ciepień 27, dz. nr 57, - wykonanie 1 instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,05 kW na budynku mieszkalnym dach skośny, lokalizacja: Zbójno 18, dz. nr 376/2, - wykonanie 1 instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,05 kW na budynku mieszkalnym dach skośny, lokalizacja: Obory 53, dz. nr 20/2, - wykonanie 3 instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,88 kW na budynku gospodarczym dach skośny, lokalizacja: Zosin 23, dz. nr 52/1, Imbirkowo 6, dz. nr 95, Zbójno 73, dz. nr 168/1, - wykonanie 1 instalacji solarnej na dachu budynku użyteczności publicznej, w lokalizacji Działyń 57, dz. nr 725/9, - montaż instalacji elektrycznej wewnętrznej, - montaż instalacji odgromowej instalacji fotowoltaicznej, - ochrona od przepięć atmosferycznych strony AC i DC, - dodatkowy środek ochrony od porażeń prądem elektrycznym, - dokonanie rozruchu instalacji, - opracowanie harmonogramu robót budowlanych oraz przedłożenie go zamawiającemu, - uzyskanie w imieniu zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, - opracowanie instrukcji obsługi instalacji oraz przeszkolenie użytkowników, - przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR. 3. Szczegółowy zakres zadania zawarty jest w dokumentacji technicznej oraz przedmiarze robót. 4. Wszędzie tam gdzie w SIWZ został wskazany znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z opisem zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 5. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia poprzez odesłanie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 6. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi czy roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 7. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty montażowe i pozostałe materiały (poza inwerterami i panelami fotowoltaicznymi) liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego (bez uwag) i wynosi 60 miesięcy. 8. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru: karty gwarancyjne świadczące o uruchomieniu urządzeń przez autoryzowany serwis oraz instrukcję obsługi urządzeń w języku polskim. 9. Zamawiający wymaga, aby podczas montażu uwzględnić wymagania osób niepełnosprawnych i dostępność dla nich elementów sterujących (montaż przeprowadzić w sposób zapewniający możliwość wykonania czynności obsługowych dla osób niepełnosprawnych w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich). 10. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom: 10.1. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 10.2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 10.3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 10.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 11. Wymagania stawiane wykonawcy: 11.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 11.2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 11.3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 11.4. Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 11.5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09331200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności lub czynności.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach