Przetargi.pl
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Baranowo w 2021r

Gmina Baranowo ogłasza przetarg

 • Adres: 06-320 Baranowo, Rynek
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 297 613 776 , fax. 297 613 793
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Baranowo
  Rynek 7
  06-320 Baranowo, woj. mazowieckie
  tel. 297 613 776, fax. 297 613 793
  REGON: 55066838000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.baranowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Baranowo w 2021r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z terenu gminy Baranowo. Do zagospodarowania Zamawiający przewiduje szacunkową ilość odpadów: 1) Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne, odpady komunalne nie wymienione w innych grupach o kodzie 20 03 01, 20 03 99 w ilości szacunkowej ok. 531,39 Mg, 2) Tworzywa sztuczne, opakowanie z tworzyw sztucznych o kodzie 20 01 39, 15 01 02 w ilości szacunkowej ok. 140 Mg, 3) Opakowania wielomateriałowe o kodzie 15 01 05 w ilości ok. 10 Mg 4) Metale, opakowanie z metali o kodzie 20 01 40, 15 01 04 w ilości ok. 10 Mg, 5) Papier i tektura, opakowania z papieru i tektury o kodzie 20 01 01, 15 01 01 w ilości ok. 10 Mg, 6) Szkło, opakowania ze szkła o kodzie 20 01 02, 15 01 07 w ilości ok. 80 Mg, 7) Odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 w ilości ok.45 Mg, 8) Zużyte opony o kodzie 16 01 03 w ilości ok. 5 Mg, 9) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 o kodzie 200135*, 20 01 36 w ilości ok. 7 Mg, 10) Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 o kodzie 17 01 07 w ilości ok. 10 Mg, 11) Odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 w ilości ok. 1 Mg, 12) Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 20 01 08 w ilości ok. 0,5 Mg, 13) Leki inne niż wymienione w 20 01 31 o kodzie 20 01 32 w ilości ok. 0,01 Mg, 14) Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone o kodzie 15 01 10 w ilości 0,1 Mg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90533000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2020, poz. 299 t.j.) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Nr 72 8917 0001 0030 1240 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim Oddział w Baranowie z adnotacją: "Wadium – Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Baranowo w 2021r.” 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów tj. pozwolenie zintegrowane lub/i sektorowe na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania odpadów tj. składowanie, przetwarzanie w instalacji, wydane przez właściwy organ zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 797, t.j.), b) instalacja do przetwarzania odpadów posiada status instalacji komunalnej, zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020, poz. 1219 t.j.). Potwierdzeniem może być w szczególności odpowiedni akt prawa miejscowego wskazujący instalację do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz instalację do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, jako instalacje komunalną (status komunalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych dla instalacji MBP, kompostowni, składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. formularz ofertowy zgodny z treścią załącznika nr 1 SIWZ, 2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania zgodnego z treścią załącznika nr 2 i 3 SIWZ 3. potwierdzenie wniesienia wadium 4. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach