Przetargi.pl
Adaptacja budynku remizy OSP w Trzciance na lokalne miejsce spotkań kulturalnych.

Gmina Brańszczyk ogłasza przetarg

 • Adres: 07-221 Brańszczyk, ul. Jana Pawła II
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 29 5929310 , fax. 29 7422811
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brańszczyk
  ul. Jana Pawła II 45
  07-221 Brańszczyk, woj. mazowieckie
  tel. 29 5929310, fax. 29 7422811
  REGON: 55066782400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.branszczyk.pl, www.branszczyk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja budynku remizy OSP w Trzciance na lokalne miejsce spotkań kulturalnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania pn.: „Adaptacja budynku remizy OSP w Trzciance na lokalne miejsce spotkań kulturalnych”. Adaptacja zakresem obejmuje prace związane z przebudową oraz rozbudową i dotyczy części parterowej i piętra. Projektowane zmiany dotyczą robót rozbiórkowych, częściowej przebudowy i rozbudowy wnętrza remizy OSP, dachu budynku oraz przebudowy schodów wewnętrznych łączących parter z piętrem. Budynek będzie nadal nie podpiwniczony i zlokalizowany ścianą szczytową po granicy. Strop nad parterem żelbetowy wylewany na budowie. Podciągi i słupy żelbetowe wylewane na budowie. Liczba kondygnacji w przedmiotowym budynku: parter z poddaszem użytkowym. Projektowane w/w roboty budowlane będą realizowane według opracowanej dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik Nr 8 do SIWZ. Uwaga: Dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres robót. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie budynku - stan surowy zgodnie z zakresem wskazanym w przedmiarze robót, który stanowi załącznik Nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena tego warunku będzie dokonana przez Zamawiającego na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia – nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - wg wzoru na zał. nr 1 do SIWZ, 2) Kosztorys ofertowy – sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiącego zał. nr 9 do SIWZ, 3) Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach