Przetargi.pl
Wykonanie, oznakowanie, opakowanie i dostawa do siedziby WS PB w Gdańsku materiałów informacyjno-promocyjnych

Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 02-672 Warszawa, Domaniewska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 3783100, 22 3783111 , fax. 22 2019725
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich
  Domaniewska 39 a
  02-672 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 3783100, 22 3783111, fax. 22 2019725
  REGON: 14168145600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.cpe.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie, oznakowanie, opakowanie i dostawa do siedziby WS PB w Gdańsku materiałów informacyjno-promocyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, oznakowanie, opakowanie i dostawa do siedziby WS PB w Gdańsku materiałów informacyjno-promocyjnych. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1 do SIWZ – projekt umowy. Zamówienie obejmuje następujące pozycje asortymentowe: stalowa butelka termiczna-100 szt., czyścik do okularów- 100 szt., torebka do pakowania z recykligowanego papieru z rączką papierową- 150 szt., długopis z makulatury- 500 szt., napis 3D (3Interreg South Baltic)- 3 szt., Softflask 150 ml- 120 szt., pas do biegania na 2 softflaski 150 ml, smartfon i nr startowy- 60 szt., koszulki biegowe- 60 szt., wielofunkcyjna opaska do biegania- 60 szt., pastylki miętowe w metalowym pudełku- 200 szt i herbata w puszce- 50 szt. Uwaga! Ilekroć poniżej, w stosunku do określonego produktu (poza stalową butelką termiczną oraz napisem 3D (3Interreg South Baltic) ) jest mowa o wymiarze należy przez to rozumieć wymiar z tolerancją +/- 10% od wymiaru podanego dla danego produktu, z zastrzeżeniem, że różnica w w/w granicach nie może powodować utraty funkcjonalności danego produktu oraz nie burzy estetyki wizualizacji i projektu graficznego. Kryterium Liczba punktów (znaczenie) 1. Łączna cena brutto zamówienia – w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 60. Najwyższą liczbę punktów – 60 otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za wykonanie niniejszego zamówienia a pozostali odpowiednio mniej wg wzoru: Najniższa cena brutto spośród badanych ofert C = -------------------------------- x 60 pkt = liczba punktów oferty ocenianej Cena brutto badanej oferty Gdzie C – ilość punktów w kryterium „cena”. Wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. Uwaga: Zgodnie z zasadami kwalifikowalności programu cena jednostkowa danego artykułu promocyjnego nie może przekroczyć 200 zł brutto. W przypadku przekroczenia ceny jednostkowej 200 zł brutto oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na postawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, bowiem jej treść nie odpowiada treści SIWZ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 481/2014 z dnia 4 marca 2014 r, Artykuł 2, pkt. 2 b) max. 60 pkt 2. Ocena jakościowa - ocena w kryterium jakościowym będzie dokonana na podstawie oceny przedstawionych wraz z ofertą próbek materiałów informacyjno-promocyjnych. Każda próbka oceniona zostanie osobno i uzyska odpowiednio od 1 do 10 punktów w każdym z następujących podkryteriów: 1) intensywność i wyrazistość kompozycji kolorystycznej oznakowania – 1–10 pkt; 2) trwałość oznakowania – 1–10 pkt; 3) estetyka wykonania oznakowania – 1–10 pkt; 4) staranność i estetyka wykonania próbki (odpowiednio dla danej próbki: brak rozdarć, uszkodzeń, wystających nitek, staranność szycia/wykonania szwów, równość szycia, brak odkształceń, zmechaceń, przebarwień, jednolite wybarwienie, jakość materiału, brak rys, zadrapań, pęknięć i itp., zachowanie wymaganego kształtu i barwy, spasowanie elementów, płynność otwierania i zamykania) – 1–10 pkt Po zliczeniu punktacji przyznanej poszczególnym próbkom punktacja w przedmiotowym kryterium zostanie ustalona według następującego wzoru: Punkty przyznane ofercie (próbkom) J= -------------------------------------------------------------------------------------- x 40% Najwyższa liczba punktów przyznanych ofercie (próbkom) 1 pkt. = 1% Uwaga: Jeśli przynajmniej 2 z przedstawionych próbek uzyska ocenę poniżej 4 punktów w którymkolwiek z podkryteriów Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w całości, jako niezgodną z treścią SIWZ pod względem wymaganej jakości materiałów informacyjno-promocyjnych. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć po jednej oznakowanej próbce: 1. stalowej butelki termicznej, 2. softflaska 150 ml, 3. koszulki biegowej damskiej, rozmiar M. Załączone do oferty próbki muszą spełniać wymagania określone w OPZ z wyjątkiem nadruków/grawerów itp. oraz znaków graficznych. Zamawiający dopuści do oceny próbki poglądowe tzn. z oznakowaniem w innej niż wymagana w OPZ ilości kolorów nadruku, wielkości, umiejscowieniu itp., przy czym oznakowanie na próbkach musi zostać wykonane metodą/techniką wymaganą dla danej pozycji asortymentowej zgodnie z zapisami OPZ. Zamawiający nie dopuszcza różnicy rozmiaru próbek. Zamawiający wymaga złożenia próbek w kolorach wskazanych w OPZ. Wszystkie złożone próbki muszą być opakowane zgodnie z warunkami wskazanymi w OPZ. Próbka składana jest w celu dokonania oceny jakościowej oferowanych produktów i w tym wypadku nie jest traktowana jako dokument w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, a tym samym art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie będzie miał zastosowania. Próbka nie będzie podlegała uzupełnieniu. Brak złożenia próbki na dzień składania ofert bądź złożenie próbki niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeśli przynajmniej 2 z przedstawionych próbek uzyska ocenę poniżej 4 punktów w którymkolwiek z podkryteriów, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w całości, jako niezgodną z treścią SIWZ pod względem wymaganej jakości materiałów informacyjno-promocyjnych. max. 40 pkt Łączna liczba punktów przyznanych ofercie zostanie obliczona według wzoru: P = C + J gdzie: P – łączna liczba punktów we wszystkich kryteriach C – liczba punktów przyznanych w kryterium „Cena” J – liczba punków przyznanych w kryterium „Jakość produktów”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100) 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (2019 r. poz. 310, 836). 3.Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy. 4.Wadium w formie pieniężnej należy wpłacać na konto Zamawiającego: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, nr konta 98 1010 1010 0058 8713 9120 0000. Na przelewie należy umieścić informację: „Wadium w postępowaniu znak WA.263.36.2020.KR”. 5. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu wniesienia wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a w pozostałych przypadkach wymienionych w ust. 2 – oryginał dowodu wniesienia wadium.6.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 7. 7.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca musi złożyć wypełniony Formularz ofertowy, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do SIWZ a także należy dołączyć do oferty po jednej oznakowanej próbce: stalowej butelki termicznej, softflaska 150 ml oraz koszulki biegowej damskiej rozmiar M, która podlega ocenie w kryterium oceny ofert (patrz rozdz. XVI) oraz oświadczenia wstępne, a także: 1) pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę, jeżeli umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z treści złożonych dokumentów rejestrowych; 2) pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum, w przypadku wspólnego składania oferty przez Wykonawców; 3) zobowiązanie do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach