Przetargi.pl
Dostawa soli drogowej luzem gat. DR do zimowego utrzymania dróg z transportem do zamawiającego w sezonie zimowym 2020/2021

Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MPDM sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 06-500 Mława, ul. Warszawska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 236 543 501 , fax. 23 654 35 01
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MPDM sp. z o.o.
  ul. Warszawska
  06-500 Mława, woj. mazowieckie
  tel. 236 543 501, fax. 23 654 35 01
  REGON: 14124731700000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa soli drogowej luzem gat. DR do zimowego utrzymania dróg z transportem do zamawiającego w sezonie zimowym 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna w miarę występowania potrzeb dostawa soli drogowej nie zbrylającej się na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Mława, w ilości do 500 ton w sezonie zimowym 2020/2021.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34927100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach