Przetargi.pl
ZADANIE NR 1 - Dostawa żwirów kruszonych o frakcjach: 2-5,6 mm i 8-11,2 mm (kruszywo grube) w łącznej ilości 1000 ton z przeznaczeniem do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych; ZADANIE NR 2 - Dostawa ok. 400 ton soli drogowej z antyzbrylaczem do sporządzenia mieszanek piaskowo-solnych dla potrzeb zimowego utrzymania dróg.

Powiat Piski - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu ogłasza przetarg

 • Adres: 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 874 232 807 , fax. 0-87 4232422
 • Data zamieszczenia: 2021-03-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Piski - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
  ul. Czerniewskiego 6
  12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 874 232 807, fax. 0-87 4232422
  REGON: 79067601000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.pisz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZADANIE NR 1 - Dostawa żwirów kruszonych o frakcjach: 2-5,6 mm i 8-11,2 mm (kruszywo grube) w łącznej ilości 1000 ton z przeznaczeniem do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych; ZADANIE NR 2 - Dostawa ok. 400 ton soli drogowej z antyzbrylaczem do sporządzenia mieszanek piaskowo-solnych dla potrzeb zimowego utrzymania dróg.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZADANIE NR 1 - Dostawa żwirów kruszonych o frakcjach: 2-5,6 mm i 8-11,2 mm (kruszywo grube) w łącznej ilości 1000 ton z przeznaczeniem do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych; ZADANIE NR 2 - Dostawa ok. 400 ton soli drogowej z antyzbrylaczem do sporządzenia mieszanek piaskowo-solnych dla potrzeb zimowego utrzymania dróg. 1. Miejsce dostaw żwirów kruszonych: - na plac składowy w m. Pisz - 650 ton; - na plac składowy w m. Orzysz - 350 ton; 2. Miejsce dostaw soli drogowej: - na plac składowy w m. Pisz - 200 ton; - na plac składowy w m. Orzysz - 100 ton; - na plac składowy w m. Biała Piska - 100 ton; 3. Ww. ilości żwirów kruszonych i soli drogowej są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji umowy i mogą ulec zmniejszeniu. Z tego tytułu Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń finansowych od Zamawiającego. Zamówienie obejmuje dostawę wraz z rozładunkiem. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych pomiędzy dostawami na poszczególne place składowe. Przesunięcia mogą być dokonywane w oparciu o ceny jednostkowe w ramach ogólnej wartości umowy. 5. Materiały dostarczane będą partiami. Żwiry kruszone w ilości po ok. 30 ton poszczególnych frakcji jednorazowo, a sól drogowa w ilości po ok. 25 ton jednorazowo. Zgłoszenie zapotrzebowania przez Zamawiającego będzie następowało w formie pisemnej (faksem lub drogą elektroniczną). Wykonawca dostarczy zamówioną partię materiałów w terminie przez siebie wskazanym w ofercie, nie dłuższym jednak niż 4 dni, licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania. Zamawiający, w pisemnym zgłoszeniu, każdorazowo określi rodzaj materiału, ilość jaką należy dostarczyć i wskaże miejsce rozładunku. Koszt transportu materiałów leży po stronie Wykonawcy. 6. Żwiry kruszone muszą spełniać wymagania określone normą PN-EN-13043:2004 – kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. Wykonawca przy każdej dostawie będzie zobowiązany do złożenia odpowiednich dokumentów, potwierdzających, że dostarczone kruszywo spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 7. Oferowana sól drogowa musi: a) spełniać wymagania normy PN-86/C-84081/02; b) posiadać opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów stwierdzającą jej przydatność do zimowego utrzymania dróg lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego; c) posiadać aktualny atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny – stwierdzający, że sól drogowa odpowiada wymaganiom higienicznym lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzach cenowych (Formularz 2.2. i 3.2.) zamieszczonych w Rozdziałach II i III SIWZ oraz w projekcie umowy, który stanowi Rozdział IV SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14210000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach