Przetargi.pl
ZADANIE NR 1 - Dostawa żwirów kruszonych o frakcjach: 2-5,6 mm i 8-11,2 mm (kruszywo grube) w łącznej ilości 750 ton z przeznaczeniem do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych; ZADANIE NR 2 - Dostawa piasku (kruszywo drobne) w łącznej ilości 3700 ton do sporządzenia mieszanek piaskowo-solnych dla potrzeb zimowego utrzymania dróg; ZADANIE NR 3 - Dostawa ok. 400 ton soli drogowej z antyzbrylaczem do sporządzenia mieszanek piaskowo-solnych dla potrzeb zimowego utrzymania dróg;

Powiat Piski - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu ogłasza przetarg

 • Adres: 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 874 232 807, , fax. 0-87 4232422
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Piski - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
  ul. Czerniewskiego 6
  12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 874 232 807, , fax. 0-87 4232422
  REGON: 79067601000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZADANIE NR 1 - Dostawa żwirów kruszonych o frakcjach: 2-5,6 mm i 8-11,2 mm (kruszywo grube) w łącznej ilości 750 ton z przeznaczeniem do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych; ZADANIE NR 2 - Dostawa piasku (kruszywo drobne) w łącznej ilości 3700 ton do sporządzenia mieszanek piaskowo-solnych dla potrzeb zimowego utrzymania dróg; ZADANIE NR 3 - Dostawa ok. 400 ton soli drogowej z antyzbrylaczem do sporządzenia mieszanek piaskowo-solnych dla potrzeb zimowego utrzymania dróg;
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZADANIE NR 1 - Dostawa żwirów kruszonych o frakcjach: 2-5,6 mm i 8-11,2 mm (kruszywo grube) w łącznej ilości 750 ton z przeznaczeniem do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych; ZADANIE NR 2 - Dostawa piasku (kruszywo drobne) w łącznej ilości 3700 ton do sporządzenia mieszanek piaskowo-solnych dla potrzeb zimowego utrzymania dróg; ZADANIE NR 3 - Dostawa ok. 400 ton soli drogowej z antyzbrylaczem do sporządzenia mieszanek piaskowo-solnych dla potrzeb zimowego utrzymania dróg; 1. Miejsce dostaw żwirów kruszonych: - na plac składowy w m. Pisz - 500 ton; - na plac składowy w m. Orzysz - 250 ton; 2. Miejsce dostaw piasku: - na plac składowy w m. Pisz - 1700 ton; - na plac składowy w m. Orzysz - 1000 ton; - na plac składowy w m. Biała Piska - 1000 ton; 3. Miejsce dostaw soli drogowej: - na plac składowy w m. Pisz - 200 ton; - na plac składowy w m. Orzysz - 100 ton; - na plac składowy w m. Biała Piska - 100 ton; 4. Ww. ilości kruszyw i soli drogowej są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji umowy i mogą ulec zmniejszeniu. Z tego tytułu Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń finansowych od Zamawiającego. Zamówienie obejmuje dostawę wraz z rozładunkiem. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych pomiędzy dostawami na poszczególne place składowe. Przesunięcia mogą być dokonywane w oparciu o ceny jednostkowe w ramach ogólnej wartości umowy. 6. Materiały dostarczane będą partiami. Żwiry kruszone w ilości po ok. 30 ton poszczególnych frakcji jednorazowo, piasek w ilości ok. 200 ton jednorazowo, sól drogowa w ilości po ok. 25 ton jednorazowo. Zgłoszenie zapotrzebowania przez Zamawiającego będzie następowało w formie pisemnej (faksem lub drogą elektroniczną). Wykonawca dostarczy zamówioną partię materiałów w terminie przez siebie wskazanym w ofercie, nie dłuższym jednak niż 4 dni, licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania. Zamawiający, w pisemnym zgłoszeniu, każdorazowo określi rodzaj materiału, ilość jaką należy dostarczyć i wskaże miejsce rozładunku. Koszt transportu materiałów leży po stronie Wykonawcy. 7. Żwiry kruszone muszą spełniać wymagania określone normą PN-EN-13043:2004 – kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. Wykonawca przy każdej dostawie będzie zobowiązany do złożenia odpowiednich dokumentów, potwierdzających, że dostarczone kruszywo spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 8. Piasek powinien charakteryzować się następującymi parametrami: a) uziarnienie powinno być w miarę jednolite, wielkość ziaren powinna wynosić 0,125–2,00 mm i nie przekraczać 4 mm (dopuszcza się zawartość nadziarna max 15%); b) zawartość ziaren drobnych ( <0,125 mm) – dopuszcza się maksymalnie do 5%. c) piasek nie może zawierać żadnych zanieczyszczeń ilastych i gliniastych, nie może być zanieczyszczony związkami organicznymi jak trawa, szczątki korzeni, konarów, itp. Piasek powinien posiadać aktualną deklarację świadczącą, że oferowany materiał odpowiada określonym wymaganiom. 9. Oferowana sól drogowa musi: a) spełniać wymagania normy PN-86/C-84081/02; b) posiadać opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów stwierdzającą jej przydatność do zimowego utrzymania dróg lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego; c) posiadać aktualny atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny – stwierdzający, że sól drogowa odpowiada wymaganiom higienicznym lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzach cenowych (Formularz 2.2., 3.2. i 4.2.) zamieszczonych w Rozdziałach II, III i IV SIWZ oraz w projekcie umowy, który stanowi Rozdział V SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14210000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Formularz oferty wraz z formularzem cenowy; - Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; - Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.; Zobowiązanie w przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu; - Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach