Przetargi.pl
Zadanie 4 - budowa oczyszczalni w Ptakach

Gmina Nowogród ogłasza przetarg

 • Adres: 18-414 Nowogród, ul. Łomżyńska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 2175520 , fax. 86 2175520
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowogród
  ul. Łomżyńska 41
  18-414 Nowogród, woj. podlaskie
  tel. 86 2175520, fax. 86 2175520
  REGON: 45066996700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogrod.com

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadanie 4 - budowa oczyszczalni w Ptakach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na realizacji: Zadania 4 - budowa oczyszczalni w Ptakach; działki numer: 5/11, obręb ewidencyjny 0015 Nowogród, jednostka ewidencyjna 200704_5 Nowogród. Zakres zadania obejmuje: - wyposażenie istniejących zbiorników betonowych w urządzenia technologiczne do oczyszczania ścieków bytowych, - umieszczenie w istniejących zbiornikach betonowych wyposażenia technologicznego, bez posadowienia dodatkowych zbiorników, komór lub korpusów, - technologia oczyszczania ścieków oparta na procesach mechaniczno-biologicznych, - oczyszczanie biologiczne realizowane poprzez stale zanurzone złoże biologiczne, - wypełnienie złoża biologicznego o właściwej powierzchni czynnej nie mniejszej niż 200m²/m³, - grawitacyjny przepływ ścieków wzdłuż kolejnych komór – nie należy stosować dodatkowych pomp w celu wymuszenia przepływu, - technologia oczyszczania przystosowana do obciążenia ładunkami zanieczyszczeń: BZT5 = 13,50 kg/d, Zog = 15,75 kg/d, Nog = 2,70 kg/d, Pog = 0,40 kg/d, - technologia oczyszczania przystosowana do przepływu średniodobowego Qśr;d <= 22,5 m³/d, maksymalnego przepływu dobowego Qmax;d <= 45 m³/d, maksymalnego przepływu godzinowego Qmax;h <= 4,5 m³/h, - wszystkie urządzenia zasilane energią elektryczną zlokalizowane w suchej studni instalacyjnej i rozdzielnicy zasilająco-sterującej, - wszystkie elementy wewnętrzne i zewnętrzne przystosowane do pracy w środowisku agresywnym, - zamontowanie bramy wjazdowej o szerokości 5 m od strony ulicy, którą umożliwi prowadzenie prac eksploatacyjnych oczyszczalni, - utwardzenie terenu kostką betonową na terenie oczyszczalni na szerokości bramy wjazdowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania koncesji, zezwolenia, licencji lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania przed zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca mocuje pełnomocnika. 3) kosztorys ofertowy, który stanowić będzie materiał pomocniczy dla Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach