Przetargi.pl
Kompleksowe ubezpieczenia mienia i innych interesów Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-274 Białystok, ul. J. Waszyngtona
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 450 595 , fax. 857 450 595
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
  ul. J. Waszyngtona 17
  15-274 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 450 595, fax. 857 450 595
  REGON: 14063940000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://udsk.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe ubezpieczenia mienia i innych interesów Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I: - ubezpieczenia mienia na bazie wszystkich ryzyk, - ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, - ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Część II - obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielenia świadczeń zdrowotnych, albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych, - dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego działalności medycznej, - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Część III - usługa ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych z naruszeniem praw RODO dla Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. l. Zamenhofa w Białymstoku 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załącznikach do OPZ od nr 1 do nr 5. 3. Zamawiający wymaga, aby Zamawiający nie był zobowiązany do pokrywania strat wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 950 ze zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał kompetencje do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. posiadał Zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, ważne w okresie trwania realizacji zamówienia,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: A. ogólne warunki ubezpieczenia, B. oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy lub kopia pełnomocnictwa po-świadczona przez notariusza za zgodność z oryginałem. C. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ, D. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. DOKUMENTY SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT. A.Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy (wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SIWZ). B. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających uprawnienia do funkcjonowania na polskim rynku: wpisu do rejestru w zakresie uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z ustawą z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1844 z późn. zm.) w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia – dotyczy części I, II i III.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach