Przetargi.pl
Dostawy kruszyw do naprawy dróg na terenie gminy Zabłudów

Urząd Miejski w Zabłudowie ogłasza przetarg

 • Adres: 16-060 Zabłudów, Rynek
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 188 100 , fax. 085 7188100 w. 44
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Zabłudowie
  Rynek 8
  16-060 Zabłudów, woj. podlaskie
  tel. 857 188 100, fax. 085 7188100 w. 44
  REGON: 53102200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy kruszyw do naprawy dróg na terenie gminy Zabłudów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy kruszyw do naprawy dróg na terenie gminy Zabłudów. 2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na poniżej określone zadania i dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia. Zadanie nr 1 - mieszanka kruszywa naturalnego: ilość gwarantowana: 5 000 t., ilość wynikająca z prawa opcji: 2 500 t. Zadanie nr 2 - Piasek: ilość gwarantowana: 800 t., ilość wynikająca z prawa opcji: 400 t. Zadanie nr 3 - kruszywo betonowe z recyklingu: ilość gwarantowana: 4 000 t., ilość wynikająca z prawa opcji: 2 000 t. Zadanie nr 4 - mieszanka kruszywa naturalnego 50% i kamienia łamanego 50% frakcji 4 – 31,5 mm: ilość gwarantowana: 500 t., ilość wynikająca z prawa opcji: 250 t. Zakres prac obejmuje: pozyskanie mieszanki kruszywa naturalnego, piasku, kruszywa betonowego z recyklingu oraz przygotowanie mieszanki 50/50, załadunek, transport do miejsca wbudowania i wyładunek. Zamawiający wymaga aby dostawa kruszywa następowała bezpośrednio z miejsca pozyskania do miejsca wbudowania. 2.1. Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzega sobie prawo do jednostronnego (w ramach prawa opcji) rozszerzenia zamówienia do ilości wskazanych w pkt 2. Ceny kruszywa w ramach prawa opcji nie ulegną zmianie w stosunku do określonych w Formularzu ofertowym dla zamówienia podstawowego 2.2. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia. 2.3. Realizacja zamówienia opcjonalnego odbędzie się na podstawie informacji, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemnie nie później niż na 7 dni przed skorzystaniem z prawa opcji. 2.4. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14212200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium. 2. Kwota wadium wynosi: Zadanie 1 – 4 000,00 zł; Zadanie 2 – 650,00 zł; Zadanie 3 – 5 900,00 zł; Zadanie 4 – 900,00 zł 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: 4.1 pieniądzu, 4.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 4.3 gwarancjach bankowych, 4.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 4.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, tj.: Podlasko-Mazurski BS Zabłudów 52 8099 0004 0000 0101 2000 0340, z dopiskiem: „Wadium w przetargu nieograniczonym – dostawy kruszyw do naprawy dróg na terenie gminy Zabłudów” a do oferty dołączyć kopię przelewu. 4. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na rachunek Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w jednej z form, o których mowa w pkt od 4.2 - 4.5. należy złożyć w oryginale w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w oddzielnej zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale X pkt 10 - z dopiskiem „WADIUM”, a kopię dołączyć do oferty. 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy. Zamawiającemu powinno przysługiwać prawo dochodzenia należności zabezpieczonych gwarancją bezpośrednio od wystawcy gwarancji. Niedopuszczalne są zapisy uzależniające zapłatę przez gwaranta sumy gwarancyjnej od wcześniejszego żądania zapłaty należności od Wykonawcy. 7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą. 8. Oferta Wykonawcy, która nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie odrzucona. 9. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócił wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 14.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 14.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 14.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; 14.4. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 4.1, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień – w oryginale lub poświadczone notarialnie, albo poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię innego dokumentu, z którego będzie wynikało wprost prawo do reprezentacji podmiotu (np. umowa spółki cywilnej, statut itp.). 2. Wykonawcy występujący wspólnie (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zostać podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów, które określają w szczególności: 3.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 3.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 3.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; Zobowiązanie innego podmiotu powinno być podpisane przez osobę/osoby odpowiednio umocowane. Dokumenty poświadczające umocowanie Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z zobowiązaniem podmiotu trzeciego. 4. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach