Przetargi.pl
OBSŁUGA WETERYNARYJNA

Schronisko dla Zwierząt ogłasza przetarg

 • Adres: 15-197 Białystok, Dolistowska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. (85)6753700
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Schronisko dla Zwierząt
  Dolistowska 2
  15-197 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (85)6753700
  REGON: 05033232900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://schroniskobip.um.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OBSŁUGA WETERYNARYJNA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie: 1) Obsługi weterynaryjnej, oraz kastracji zwierząt przebywających w obiekcie Schroniska dla Zwierząt przy ul. Dolistowskiej 2 w Białymstoku-Część I a) przewidywana ilość zwierząt ok. 200 psów b) orientacyjne rodzaje i ilość zabiegów, oraz pozostałe czynności określa załącznik nr 2A do SIWZ 2) Obsługi weterynaryjnej zwierząt przebywających w obiekcie Akcent ZOO przy ul. Podleśnej 4 w Białymstoku- Część II a)Zamówienie dotyczy usługi opieki i obsługi weterynaryjnej zwierząt nieudomowionych przebywających w AKCENT ZOO w Białymstoku b)orientacyjne rodzaje i ilość zabiegów, oraz pozostałe czynności określa załącznik nr 2B do SIWZ Część I i II zgodnie z zakresem czynności, który stanowią: Załącznik nr 2A, 2B i 11 do SIWZ. Prowadzenie dokumentacji określają SIWZ+ Załączniki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Wykonawca posiada aktualny wpis do ewidencji Zakładów Leczniczych dla Zwierząt, prowadzonej przez właściwą Radę Lekarsko – Weterynaryjną /(zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz.U. z 2017r., poz. 188)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SIWZ składa każdy z wykonawców, 2) dokumenty, o których mowa w rozdz. IX SIWZ składa odpowiednio wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdz. V pkt 1 ppkt 1 i 3 SIWZ odpowiednio dla części. 2. W przypadku, gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, wykonawca zobowiązany jest: 1) zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu wykonawcy – na lub wg. zał. nr 6 do siwz; 2) złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania – na lub wg. zał. nr 6 do siwz; 3) złożyć oświadczenia, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na lub wg. zał. nr 10 do siwz), które określa w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy – nie dotyczy. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, zgodnie ze wzorem – zał. nr 7 do siwz, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach