Przetargi.pl
Dostawa samochodu z zabudową do przewozu osób zatrzymanych na potrzeby Straży Miejskiej w Białymstoku

Straż Miejska w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-399 Białystok, ul. Składowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-85 869 67 49 , fax. 0-85 869 6750
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Straż Miejska w Białymstoku
  ul. Składowa 11
  15-399 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 0-85 869 67 49, fax. 0-85 869 6750
  REGON: 20017501200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://smbip.um.bialystok.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu z zabudową do przewozu osób zatrzymanych na potrzeby Straży Miejskiej w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu z zabudową do przewozu osób zatrzymanych na potrzeby Straży Miejskiej w Białymstoku. 2. Podstawowe wymagania: 1) Rok produkcji samochodu – 2019 lub 2020. 2) Samochód musi być nowy (nieużywany), pełnowartościowy, nieuszkodzony, sprawny technicznie (ważne badania techniczne na co najmniej 3 lata), pozbawiony wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych. 3) Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji pojazdu przebudowanego do potrzeb opisanych w niniejszym postępowaniu. 4) Maksymalny przebieg samochodu – 50 km. 5) Silnik z zapłonem samoczynnym spełniający normę emisji spalin minimum Euro 6. 6) Moc silnika minimum 125 KM. 7) Wykonawca odpowiada z tytułu gwarancji udzielonej odpowiednio na: a.podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu – minimum 24 miesiące, b.perforacja nadwozia – minimum 6 lat, c.powłoka lakiernicza – minimum 24 miesiące, d.zabudowa pojazdu – minimum 24 miesiące, liczonej od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego. 3. Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanego samochodu. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni autoryzowany serwis na terenie Miasta Białegostoku. 4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na swój koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego przy ul. Składowej 11 w Białymstoku, gdzie odbędzie się protokolarny odbiór przedmiotu zamówienia. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy Wykonawca, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu, zobowiązany jest złożyć do oferty oddzielne oświadczenie wstępne – wg Załącznika nr 4 do SIWZ. 2) Wykonawca (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z Wykonawców), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 3) W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ, może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach