Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji - budowa systemu monitorowania wizyjnego na terenie Miasta Siemiatycze w ramach projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanej części miasta: amfiteatru i targowiska miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego.”(II)

Burmistrz Miasta Siemiatycze ogłasza przetarg

 • Adres: 17-300 Siemiatycze, ul. Pałacowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 6565800, 6565815 , fax. 856 565 803
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Siemiatycze
  ul. Pałacowa 2
  17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie
  tel. 85 6565800, 6565815, fax. 856 565 803
  REGON: 50658953000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://siemiatycze.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji - budowa systemu monitorowania wizyjnego na terenie Miasta Siemiatycze w ramach projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanej części miasta: amfiteatru i targowiska miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego.”(II)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. W ramach zamówienia wykonawca będzie koordynował, nadzorował, kontrolował i rozliczał realizację ww. zadania w zakresie robót instalacyjnych telekomunikacyjnych, które obejmują w szczególności: a. wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego; b. przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i testów systemu monitoringu; c. wykonanie dokumentacji powykonawczej systemu monitoringu; d. wykonanie instrukcji użytkowania systemu monitoringu; e. zabezpieczenie lub przebudowę odcinków sieci istniejących, kolidujących z planowanym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu; f. wykonanie monitoringu miejskiego z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w przepisach prawa, w tym zgodnych z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego wyrobu; g. dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedsięwzięcia; 1. inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania inwestycji – budowy systemu monitoringu wizyjnego w tym między innymi wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych. 2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się pełnić w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) Zrealizowanie umowy zgodnie z jej treścią na etapie realizacji, odbioru, oraz w okresie gwarancyjnym; 2) Współorganizacja procesu inwestycyjnego i wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania; 3) Rzetelne i terminowe wypełnianie zobowiązań, w tym prawidłowe wykonywanie zadań i obowiązków, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia; 4) Wykonywanie usług będących przedmiotem umowy przez osoby posiadające stosowne uprawnienia i niezbędne doświadczenie, z zachowaniem wszelkiej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 5) Podczas nieobecności inspektora nadzoru (pn. z powodu urlopu lub choroby), zapewnienie krótkoterminowego zastępstwa na cały okres nieobecności inspektora; 6) W sytuacjach tego wymagających, w celu prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego, zapewnienie wsparcia i pomocy technicznej przez dodatkowych specjalistów; 3. Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie zawiadomić Zamawiającego o zauważonych przypadkach wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją projektową lub obowiązującymi przepisami. 4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą wyniknąć w związku z realizacją zamówienia, na kwotę nie niższą niż cena brutto podana w ofercie i przedłożenie Zamawiającemu jej kserokopii. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnej polisy ubezpieczenia do czasu zakończenia okresu gwarancyjnego. 5. Obowiązki Wykonawcy na etapie realizacji inwestycji: 1) Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, oraz z przepisów szczególnych; 2) Współorganizacja procesu inwestycyjnego i wspieranie zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania; 3) Weryfikacja i zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego uaktualnień przedstawianych przez wykonawcę robót. Opiniowanie wniosków wykonawcy robót o zmianę terminu zakończenia robót; 4) Przeprowadzanie narad roboczych/koordynacyjnych z udziałem kierownika robót, zamawiającego oraz innych stron, których obecność inspektor uzna za konieczną na danym etapie inwestycji (np. projektantów), sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia narady. Do obowiązków nadzoru należy przechowywanie oryginałów protokołów w czasie realizacji inwestycji i przekazanie ich zamawiającemu po jej zakończeniu. Na wniosek inspektora nadzoru a za zgodą zamawiającego, w uzasadnionych przypadkach, termin narad może zostać zmieniony. 5) Sprawdzanie, weryfikacja i zatwierdzanie rysunków roboczych wykonawcy robót oraz opiniowanie rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej dostarczonej przez zamawiającego; 6) Zatwierdzanie wszelkich materiałów przewidzianych przez wykonawcę robót do wbudowania oraz urządzeń wnioskowanych do zastosowania; 7) Kontrola, sprawdzanie i przechowywanie w czasie realizacji inwestycji, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów i instrukcji obsługi, w celu niedopuszczenia do zastosowania urządzeń i materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do zastosowania w budownictwie w Polsce bądź niezgodnych z dokumentacją projektową. W przypadku zastosowania przez wykonawcę robót, materiałów i urządzeń równoważnych – ocena ich równoważności w uzgodnieniu z nadzorem autorskim. 8) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej (w formie cyfrowej) 9) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów i urządzeń; 10) Kontrola przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku; 11) Weryfikacja i zatwierdzenie technologii wykonywania robót w rejonie koron drzew, przedstawionych przez wykonawcę robót; 12) W razie pilnej konieczności Wykonawca zobowiązany jest stawić się na realizowanym odcinku robót, najpóźniej w ciągu 18 godzin od otrzymania informacji. 13) Nadzorowanie w sposób zapewniający terminowość dokonywanych odbiorów robót i prób technicznych, eliminując możliwość powstawania opóźnień w realizacji; 14) Monitorowanie przebiegu inwestycji pod względem technicznym i organizacyjnym oraz pod względem czasowym ościach i zagrożeniach występujących w trakcie realizacji robót. Przedstawienie podejmowanych działań zapobiegawczych i proponowanie działań naprawczych. 15) Wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót i niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o tym fakcie; 16) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w umowie z wykonawcą robót, w tym niezbędnych robót dodatkowych – sporządzanie protokołów konieczności zawierających opis występujących problemów technicznych, koniecznych do wykonania robót i ewentualnych zmian w dokumentacji, z uwzględnieniem zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych, weryfikacja kosztorysów ofertowych przedstawionych przez wykonawcę robót i przedłożenie kompletu dokumentów do akceptacji zamawiającego. 17) W przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy z wykonawcą robót lub odstąpienia przez wykonawcę robót od realizacji zadania – przedstawienie zamawiającemu protokołu prac prawidłowo wykonanych i zakończonych do dnia odstąpienia wraz z ich rozliczeniem dokonanym w oparciu o kosztorys ofertowy wykonawcy robót. 18) Przedkładanie, na żądanie zamawiającego, okresowych sprawozdań z realizacji nadzorowanej inwestycji i udzielanie zamawiającemu informacji na potrzeby sprawozdawczości; 19) Dokonywanie bez zwłoki odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 20) Nadzorowanie prowadzonych badań, prób i rozruchów. Weryfikacja i zatwierdzanie przedstawianych przez wykonawcę robót instrukcji eksploatacyjnych. 21) Sprawdzanie ilości i wartości wykonanych robót, będących podstawą do rozliczeń finansowych zamawiającego z wykonawcą robót, w oparciu o obowiązujący harmonogram rzeczowo-finansowy i dokumenty przedstawione przez wykonawcę robót. 22) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót. 23) Sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów. 24) Potwierdzenie gotowości inwestycji do odbiorów częściowych i odbioru końcowego. 25) Przeprowadzanie odbiorów częściowych robót i przekazywanie zamawiającemu protokołów odbioru technicznego. 6. Obowiązki Wykonawcy na etapie Na etapie odbioru końcowego: 1) Sprawdzanie kompletności dokumentów odbiorowych; 2) Zweryfikowanie oraz zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej zamawiającemu wraz z przechowywaną przez nadzór dokumentacją materiałową i innymi dokumentami związanymi z nadzorowaną inwestycją; 3) Przeprowadzenie odbioru końcowego robót i przekazanie zamawiającemu protokołów odbioru technicznego; 4) Przygotowanie, we współpracy z wykonawcą robót, kompletu dokumentów niezbędnych w celu uzyskania koniecznych decyzji eksploatacyjnych; 5) Przygotowanie rozliczenia rzeczowo-finansowego z realizacji inwestycji 7. Obowiązki Wykonawcy w okresie gwarancyjnym: 1) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych. 2) Nadzór nad pracami związanymi z usuwaniem wad i usterek. 3) Odbiór wykonanych prac i potwierdzanie na piśmie usunięcia wad czy usterek. 4) Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przeglądach gwarancyjnych na 7 dni przed wyznaczonym terminem przeglądu 8. Na etapie realizacji i odbioru inwestycji oraz w okresie gwarancyjnym 1) Przygotowanie i stosowanie jednolitych wzorów dokumentów; 2) W przypadku wystąpienia takiej potrzeby – składanie na wniosek zamawiającego wyczerpujących informacji i wyjaśnień w sprawach z zakresu pełnionych obowiązków. 9. Zakres robót obejmuje również wszelkie czynności niezbędne do przeprowadzenia przez Wykonawcę w celu oddania Robót do normalnej eksploatacji i przekazanie ich Zamawiającemu 10. Wymienione w rozdziale V SIWZ osoby stanowią minimalne wymogi zamawiającego odnośnie personelu i nie wyczerpują wymagań w zakresie rzetelnego wypełniania zobowiązań wykonawcy. W sytuacjach tego wymagających, w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego, wykonawca zapewni wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów. Powyższe należy uwzględnić w cenie oferty. 11. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: Wykonywane czynności określone przedmiotem zamówienia nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany będzie wykonać prace zgodnie z niniejszą SIWZ, zawartą umową i ofertą przetargową. Ponadto zamówienie należy wykonywać w sposób gwarantujący spełnienie warunków Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), 12. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów, dostaw, usług lub robót budowlanych znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy pzp, dopuszcza oferowanie równoważnych materiałów, dostaw, usług lub robót budowlanych. Materiały, pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim musza odpowiadać materiały oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający wskazując znaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 13. Zamawiający, w każdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 14. Szczegółowe warunki i zasady płatności są określone w Istotnych Postanowieniach Umowy. 15. W cenie ryczałtowej zadania (w rozumieniu art. 632 KC) należy ująć wszystkie koszty niezbędne do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W niniejszym postępowaniu zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 400,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a. pieniądzu wpłaconym na rachunek bankowy zamawiającego Nr: 15 1240 5211 1111 0010 3200 7962. Uwaga: na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium – nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji - Budowa systemu monitorowania wizyjnego na terenie Miasta Siemiatycze (II) b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 29). 3. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądzu należy załączyć w oryginale do oferty. Wadium w takiej sytuacji powinno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony a jego oferta odrzucona. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Okoliczności zatrzymania wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa pzp. 10. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale mają odpowiednie zastosowanie do czynności przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczególnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu skutecznego złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć również formularz oferty, oraz wykaz kluczowych osób - według wzorów stanowiących załączniki nr 2 i 2a do specyfikacji, wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy; zał 2a jest częścią oferty i nie podlega uzupełnieniom; Pełnomocnictwo umocowujące do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach: o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź kopi potwierdzonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach