Przetargi.pl
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 152 601,00 zł.

Gmina Czchów ogłasza przetarg

 • Adres: 32-860 Czchów, ul. Rynek 12
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 66 21 710 , fax. 014 66 21 733
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czchów
  ul. Rynek 12 12
  32-860 Czchów, woj. małopolskie
  tel. 014 66 21 710, fax. 014 66 21 733
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.czchow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 152 601,00 zł.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 152 601,00 zł. Okres kredytowania: lata 2014 - 2022 1)Uruchomienie kredytu planowane jest w jednej transzy : transza - 12 grudnia 2014 roku 2)Karencja w spłacie kapitału do 31.03.2016 r. 3)Wymagany harmonogram spłat odsetek - odsetki naliczane i spłacane kwartalnie na ostatni dzień każdego ostatniego miesiąca kwartału ( marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień ) począwszy od 31.12.2014 r. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu i odsetek przypadnie na dzień wolny od pracy, Zamawiający ureguluje wymaganą ratę ( kredytu i odsetek) w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie spłaty. Spłata rat odsetkowych i kapitałowych zaplanowana na 31 grudnia będzie dokonana w ostatnim dniu roboczym danego roku. Oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M + marża banku. Marża banku będzie wielkością stałą wyrażona w procentach w skali roku i będzie obowiązywała przez cały okres kredytowania. Oprocentowanie kredytu będzie naliczane kwartalnie według rzeczywistej liczby dni występujących w danym roku (365/366 dni) i od rzeczywistego zadłużenia. Odsetki nie będą naliczane od kredytu przyznanego lecz jeszcze nie uruchomionego. 4)Odsetki z tytułu niespłaconej w terminie raty kredytu nie mogą być wyższe od wysokości odsetek ustawowych obowiązujących w danym okresie. 5)Zamawiający nie wyraża zgody na kapitalizację odsetek. 6)Nie przewiduje się prowizji: jednorazowej przygotowawczej, za administrowanie kredytem, za postawienie do dyspozycji kwoty kredytu, od wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części od przedłużenia okresu kredytu, od zaangażowania od kwoty niewykorzystanej przyznanego kredytu oraz wszelkich innych zmian wymienionych w specyfikacji wprowadzonych do umowy w trakcie jej realizacji a także ewentualnego przewalutowania kredytu po wejściu Polski do strefy EURO. 7)Zabezpieczenie: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 8)Zastrzega się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu. 9)Kredyt zostanie uruchomiony na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego poprzez przelanie kwoty kredytu na rachunek podstawowy Zamawiającego. Szczegółowy zakres zamówienia określa SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zasady wnoszenia wadium Przed upływem terminu składania ofert wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych). Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania, zgodnie z Prawem zamówień publicznych. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form: 1.w pieniądzu 2.poręczeniach lub w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3.gwarancjach bankowych 4.w gwarancjach ubezpieczeniowych 5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 o utworzeniu PARP (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 z późń. zm). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w banku: BSR Kraków oCzchów Nr 21 85890006 0040 0000 0156 0003 z adnotacją: Wadium -Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 152 601,00 zł.Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący wadium winny zawierać nazwę zadania:. -Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 152 601,00 oraz stwierdzenie , że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ- następuje jego bezwarunkowa wyplata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Wykonawcy którzy zamierzają wnieść wadium w formie innej niż pieniądz powinni złożyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium na dzienniku podawczym Biura Obsługi Klienta (parter) przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnieść można w każdej z w/w form z tym, że dowód (kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem) należy umieścić wewnątrz oferty. 2. Zasady zwrotu wadium Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie wszystkim wykonawcom po: 1)wyborze najkorzystniejszej oferty, 2)unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po złożeniu pisemnego wniosku przez wykonawcę który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy, Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 3. Utrata wadium Zgodnie z art. 46 ust. 5 Prawo zamówień publicznych, wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego, w przypadku gdy: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy p.zp. nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czchow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach