Przetargi.pl
Zakup wyposażenia sali zajęć dla grupy 25 dzieci oraz materiałów dydaktycznych, papierniczych, sprzętu multimedialnego i zabawek, w tym wyposażenia placu zabaw

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 34-424 Szaflary, ul. Zakopiańska 18
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2754703 , fax. 018 2754977
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Zakopiańska 18 18
  34-424 Szaflary, woj. małopolskie
  tel. 018 2754703, fax. 018 2754977
  REGON: 49001550700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szaflary.org
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wyposażenia sali zajęć dla grupy 25 dzieci oraz materiałów dydaktycznych, papierniczych, sprzętu multimedialnego i zabawek, w tym wyposażenia placu zabaw
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia sali zajęć dla grupy 25 dzieci oraz materiałów dydaktycznych, papierniczych, sprzętu multimedialnego i zabawek, w tym wyposażenia placu zabaw. 2. W skład zamówienia wchodzić będą elementy wyposażenia, takie jak: 2.1. Wyposażenie placu zabaw 2.2. Meble - biurko i krzesło dla nauczyciela, stoły przedszkolne wraz z krzesełkami, szafki, 2.3. Dywan 2.4. Kąciki tematyczne 2.5. Gry planszowe/edukacyjne 2.6. Puzzle 2.7. Materiały dydaktyczne 2.8. Pomoce plastyczne 2.9. Klocki 2.10. Zabawki 2.11. Sprzęt multimedialny - aparat fotograficzny, odtwarzacz DVD, Radio z odtwarzaczem CD, Laptop z oprogramowaniem, Kserokopiarka, Tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem, Laminator, Gilotyna
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szaflary.org
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach