Przetargi.pl
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w banku w kwocie 494 632,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa ul. Stara Droga w Harbutowicach”

Gmina Skoczów ogłasza przetarg

 • Adres: 43430 Skoczów, Rynek
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 853 38 54 , fax. 33 853 91 52
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skoczów
  Rynek 1
  43430 Skoczów, woj. śląskie
  tel. 33 853 38 54, fax. 33 853 91 52
  REGON: 7218252200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w banku w kwocie 494 632,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa ul. Stara Droga w Harbutowicach”
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w banku komercyjnym w kwocie 494 632,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa ul. Stara Droga w Harbutowicach”. 2. Kredyt będzie uruchamiany jednorazowo. 3. Spłata rat kredytu będzie dokonywana kwartalnie tj. ostatniego dnia każdego kwartału tj. w m-cach marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień, przy czym spłata pierwszej raty nastąpi w miesiącu marcu 2018 roku, a ostatniej w miesiącu grudniu 2027 roku. 4. Kredyt będzie spłacany w 40 ratach w ostatnim dniu każdego kwartału zaczynając spłatę od m-ca marca 2018 r., a kończąc w m-cu grudniu 2027 roku; przy czym każda z 4 rat w 2018 roku wynosi 12.368,50 zł, pozostałe 36 rat w kolejnych latach wynoszą 12.365,50 zł. 5. Oprocentowanie naliczane będzie wyłącznie od kwoty aktualnego zadłużenia w kwartalnych okresach odsetkowych odpowiadającym kwartałom kalendarzowym (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień), począwszy od dnia wypłacenia kredytu do dnia poprzedzającego spłatę kredytu włącznie przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok ma odpowiednio 365 dni lub 366 dni. 6. Pierwszy okres odsetkowy liczony jest od dnia pierwszej wypłaty kredytu i kończy się w ostatnim dniu kwartału, w którym nastąpi pierwsza wypłata kredytu; kolejne okresy odsetkowe liczone są od pierwszego do ostatniego dnia każdego kwartału przy czym ostatni okres kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu i przypada na grudzień 2027 roku. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości bądź części kredytu bez jakichkolwiek prowizji czy opłat z zachowaniem 7 dniowego terminu powiadomienia kredytodawcy o wcześniejszej spłacie kredytu - wcześniejsza spłata całości lub części kredytu nie oznacza jego wypowiedzenia. 8. Prawnym zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową kontrasygnowaną przez Skarbnika Gminy. 9. Zamawiający przedłoży zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (US) oraz zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu składek (ZUS) najpóźniej w dniu podpisania umowy. 10. Celem wykonania obowiązków określonych w art. 29 ust.3a ustawy Pzp: 10.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności techniczno-formalne związane z udzieleniem i obsługą kredytu. 10.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 10.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. 10.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 10.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia, oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach