Przetargi.pl
Dostawa bonów towarowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2017r

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 41250 Czeladź, ul. 17 Lipca
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 651 442 , fax. 032 2656811 w. 18
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. 17 Lipca 27
  41250 Czeladź, woj. śląskie
  tel. 322 651 442, fax. 032 2656811 w. 18
  REGON: 345041300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa bonów towarowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2017r
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 roku. Nominał bonu: 10,00 PLN ilość (szt.) 14700 Wartość nominalna 147 000,00; Nominał bonu: 50,00 PLN ilość (szt.) 60 Wartość nominalna: 3000,00. Razem: 150 000,00 PLN. 2. Zamawiający zastrzega, iż jest możliwe zmniejszenie zamówienia w granicach do 20 % w stosunku do wskazanej wyżej ilości bonów towarowych oraz przesunięcia ilościowe pomiędzy nominałami bonów i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe ani prawne. 3. Bony będą wysyłane przez Wykonawcę przesyłką kurierską sukcesywnie wg zapotrzebowania, najpóźniej do 3 dni roboczych po przekazaniu przez Zamawiającego zamówienia wartościowo – ilościowego. 4. Każdy bon powinien być opatrzony przez Sprzedawcę napisem z którego treści będzie wynikać, że na jego podstawie nie można dokonać zakupu alkoholu i wyrobów tytoniowych lub umożliwi Zamawiającemu opatrzenie bonów pieczęcią o takiej treści. 5. Bony muszą być talonami w formie papierowej, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na bony towarowe w formie elektronicznej (np. kart elektronicznych). 6. Realizacja bonów towarowych będzie odbywać się w sklepach oferujących w sprzedaży artykuły: spożywcze, odzież, obuwie, pościel, artykuły gospodarstwa domowego, materiały remontowo-budowlane oraz w co najmniej 3 aptekach znajdujących się na terenie miasta Czeladź. 7. Bony winny być ważne co najmniej do 30.06.2018r. 8. Pod pojęciem bonów towarowych należy rozumieć emitowane i oferowane przez Wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela podlegające wymianie na towary w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm) 9. Koszt dostawy i ubezpieczenia bonów ponosi Wykonawca. 10. W przypadku złożenia oferty, która będzie stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. Z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm), w szczególności czyn polegający na utrudnianiu innym przedsiębiorcom dostępu do rynku przez działanie mające na celu wymuszenie na klientach wyboru jako kontrahenta określonego przedsiębiorcy lub stwarzanie warunków umożliwiających podmiotom trzecim wymuszanie zakupu towaru lub usługi u określonego przedsiębiorcy. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt 3 ustawy. 11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30199750-2

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach