Przetargi.pl
Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 360.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych”

Urząd Gminy Osiek ogłasza przetarg

 • Adres: 83-221 Osiek, ul. Kwiatowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585 821 282 , fax. 585 821 211
 • Data zamieszczenia: 2020-10-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Osiek
  ul. Kwiatowa 30
  83-221 Osiek, woj. pomorskie
  tel. 585 821 282, fax. 585 821 211
  REGON: 54266900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: osiek.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 360.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 360.000,00 zł (słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Dla uznania, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2357 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zobowiązania podmiotu trzeciego w przypadku gdy Wykonawca polegać będzie na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 3. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 poz.570 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 4. Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wpłaty wadium jeżeli jest ono wnoszone w pieniądzu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach