Przetargi.pl
Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 550 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu.

Gmina Miejska Skórcz ogłasza przetarg

 • Adres: 83-220 Skórcz, ul. Główna
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 5824754, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Skórcz
  ul. Główna 40
  83-220 Skórcz, woj. pomorskie
  tel. 58 5824754, , fax. -
  REGON: 19167562300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skorcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 550 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 550 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu Kredyt udzielony zostanie w wysokości 1 550 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) wypłacony w jednej transzy. Spłata kredytu następować będzie w ratach kwartalnych począwszy od 30 marca 2021 r. do dnia 30 marca 2030 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Dla uznania, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2357 z późn. zm.);
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. zobowiązania podmiotu trzeciego w przypadku gdy Wykonawca polegać będzie na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. d 3. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 4. Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wpłaty wadium jeżeli jest ono wnoszone w pieniądzu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach