Przetargi.pl
Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2 800 000,00 złotych.

Gmina Turośl ogłasza przetarg

 • Adres: 18-525 Turośl, ul. Jana Pawła II
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-86 2786267, , fax. 0-86 278 61 49
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Turośl
  ul. Jana Pawła II 49
  18-525 Turośl, woj. podlaskie
  tel. 0-86 2786267, , fax. 0-86 278 61 49
  REGON: 45066989000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.turosl.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2 800 000,00 złotych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2 800 000,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 222 996, 93 zł oraz spłatę kredytu długoterminowego w kwocie 577 003,07 zł , którego oprocentowanie oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 1 M stanowiącej średnią z miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego miesięcznego okresu obrachunkowego. Termin spłaty rat kapitałowych w latach 2025 -2026. Wykorzystanie kredytu i jego spłata w walucie polskiej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania uprawnień do prowadzenia banku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach