Przetargi.pl
Przebudowa Przedszkola nr 3

Gmina Miejska Hajnówka ogłasza przetarg

 • Adres: 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 682 21 80 , fax. 85 674 37 46
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Hajnówka
  ul. Aleksego Zina 1
  17-200 Hajnówka, woj. podlaskie
  tel. 85 682 21 80, fax. 85 674 37 46
  REGON: 50658999000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.hajnowka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa Przedszkola nr 3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Opis przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn: „Dostosowanie istniejącego budynku Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce do obowiązujących przepisów p-poż”. Przedmiot zamówienia obejmuje dostosowanie istniejącego budynku Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce do przepisów p-poż. i bezpieczeństwa pożarowego poprzez wydzielenie klatki schodowej wraz z systemem oddymiania oraz wykonaniem wewnętrznej instalacji wodociągowej p-poż (hydrant w piwnicy) i kanalizacyjnej (leżaki w poziomie piwnicy). Zakres prac obejmuje m.in.: - wykonanie prac ogólnobudowlanych, w szczególności: roboty rozbiórkowe, roboty murarskie, roboty wykończeniowe (tynkarskie, malarskie), montaż stolarki drzwiowej, - wykonanie robót elektrycznych, w szczególności: instalacja oddymiania klatki schodowej, - wykonanie robót sanitarnych, w szczególności: system oddymiana klatki schodowej, instalacja wewnętrzna p-poż hydrantowa oraz wymiana leżaka kanalizacyjnego na poziomie piwnicy wraz z podłączeniem do wyjścia kanalizacji sanitarnej z budynku. CPV: 45210000-2, 45310000-3, 45332200-5 3.2 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu robót: rozbiórkowych, demontażowych, montażowych, konstrukcyjnych, tynkarskich, murarskich, malarskich, ściennych, stropowych, wykończeniowych, wykuć, robót instalacyjnych sanitarnych, robót instalacyjnych elektrycznych, wymiany stolarki drzwiowej z dostosowaniem ich do wymogów ochrony przeciwpożarowej, wykonanie otworów w ścianach, montażu systemu oddymiania i systemu p.poż.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - brak wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 pzp (informacja z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 pzp - zał. nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach