Przetargi.pl
Docieplenie przegród zewnętrznych i izolacja ścian fundamentowych budynku laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Łomży ul. Dworna 21

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ogłasza przetarg

 • Adres: 18-400 Łomża, ul. Księcia Janusza I nr 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 165 261 , fax. 862 165 261
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
  ul. Księcia Janusza I nr 1
  18-400 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 862 165 261, fax. 862 165 261
  REGON: 45017271200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.psse-lomza.pbip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Docieplenie przegród zewnętrznych i izolacja ścian fundamentowych budynku laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Łomży ul. Dworna 21
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ I . „Docieplenie przegród zewnętrznych i izolacja ścian fundamentowych budynku laboratorium PSSE w Łomży, ul. Dworna 21,”- w zakresie remont elewacji W zakres robót wchodzi między innymi: 1. Elewacja 1) Wykonanie tynków renowacyjnych ścian, gzymsów i detali architektonicznych elewacji frontowej z warstwami wykończeniowymi w kolorystyce uzgodnionej z konserwatorem zabytków; 2) wykonanie ocieplenia wełną mineralną elewacji od dziedzińca metodą ETICS- (z ang. External Thermal Insulation Composite System, czyli zespolony system termomodernizacji ścian budynków) dawniej zwana metodą lekką mokrą; 3) wykonanie izolacji ścian fundamentowych od strony dziedzińca z wyprawą elewacyjną; 4) demontaż i montaż nowych rur spustowych, wykonanie obróbek blacharskich oraz odbudowa obróbek blacharskich na gzymsach, występach, parapetach zewnętrznych na wszystkich oknach; 5) wymiana stolarki okiennej z PCV od dziedzińca - roboty należy wykonać zgodnie z zestawieniem stolarki przewidzianej do wymiany oraz dodatkowymi wymaganiami Zamawiającego: a) wykończenie wewnętrznych wnęk okiennych po wymianie stolarki, b) utylizację zdemontowanych okien. 2. Roboty budowlane 1) Wykonanie robót rozbiórkowych. 2) Wykonanie murów oporowych i przebudowy wejść do budynku w poziomie piwnic i poziomie parteru wraz z przebudową schodów. 3) Wykonanie przebudowy klatki schodowej wewnętrznej na parterze wraz z robotami wykończeniowymi. 4) Odtworzenie instalacji odgromowej od strony dziedzińca. Wykonanie pomiarów. 5) Wykonanie drenażu opaskowego z odtworzeniem nawierzchni. 6) Wykonanie tynków renowacyjnych w pomieszczeniach piwnic (archiwum). 7) Wykonanie instalacji elektrycznej –oświetlenia ewakuacyjnego i p.poż. 8) Wykonanie klimatyzacji w pokoju laboratorium (mikrobiologia). 3 Wymagania Zamawiającego i dodatkowe informacje dot. stolarki PCV : 1) okna muszą posiadać współczynnik przenikania ciepła dla całego okna wynoszący co najmniej Umin=0,9 W/m2K, co należy potwierdzić odpowiednim dokumentem; 2) szczelność okien nie mniejsza niż w klasie 3 wg P -EN 12207:2001; 3) okna muszą być otwierane z poziomu podłogi; 4) okucia okien muszą być dostosowane do okien PCV; 5) klamki aluminiowe w kolorze białym; 6) okucia z mikrouchyłem; 7) parapety wewnętrzne do zachowania i ponownego montażu; 8) powierzchnia wewnętrznych wnęk do wykończenia i pomalowania na kolor biały farbami zmywalnymi nienasiąkliwymi i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych; 9) ogólne zestawienie ilości i wymiarów okien zostało podane w dokumentacji technicznej (zestawienie stolarki okiennej od strony dziedzińca), jednak ze względu, iż budynek jest wpisany do gminnej i wojewódzkiej ewidencji obiektów zabytkowych – karty nr 145 i 1780, każde okno przed produkcją powinno zostać indywidualnie zinwentaryzowane (szerokość otworu okiennego nie może być zmniejszona, światło okna „nowego” nie może być mniejsza od okna istniejącego); CZĘŚĆ II . „Docieplenie przegród zewnętrznych i izolacja ścian fundamentowych budynku laboratorium PSSE w Łomży, ul. Dworna 21,”- w zakresie remontu piwnic W zakres robót wchodzi między innymi: 1) Wykonanie skucia tynków ścian w pomieszczeniach piwnic - bez archiwum . 2) Wykonanie tynków renowacyjnych w pomieszczeniach piwnic - bez archiwum. 4. Wymagania Zamawiającego i dodatkowe informacje: Roboty budowlane realizowane będą na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej przez Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski, 18-400 Łomża, Al. Piłsudskiego 82 - mgr inz arch. Annę Korwicką –Ciborowską, składającej się z projektu budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) i przedmiaru robót. Roboty realizowane będą na podstawie decyzji 11/18 z dnia 26.01.2018r. znak BUD.6740.1.4.2018 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obejmujące: nadbudowę i przebudowę wraz z dociepleniem przegród zewnętrznych i izolacji ścian fundamentowych budynku laboratorium PSSE w Łomży, przy ul. Dwornej 21, na działce o nr ew. 10451 oraz części działek o nr ew. 10450 i 10455/13 położonych w Łomży. UWAGA: w 2019r. zrealizowano: - skucie tynków elewacji frontowej , - wymianę okien na elewacji frontowej , - nadbudowę budynku z wymianą dachu i wykonaniem tynków na attykach elewacji frontowej, - wymianę rynien i rur spustowych na elewacji frontowej, - roboty wykończeniowe pomieszczeń poddasza z wymianą instalacji elektrycznej i c.o.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych). Do części I . Do części II zamówienia Zamawiający nie wymaga składania wadium.3. Wniesienie wadium musi nastąpić przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach