Przetargi.pl
Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-603 Oświęcim, ul. Więźniów Oświęcimia
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 338 448 003 , fax. 33 843 18 62
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
  ul. Więźniów Oświęcimia 20
  32-603 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. 338 448 003, fax. 33 843 18 62
  REGON: 27601500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.auschwitz.org
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w 8 murowanych obiektach na terenie Brzezinki, wraz z budową kanalizacji kablowej (Brzezinka) i przeprowadzeniem badań archeologicznych na co składa się: I. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, pozwoleniami oraz kartami nadzoru autorskiego, tj: 1. Projektem budowlanym (dalej PB) pt. Instalacja systemu wczesnego wykrywania pożaru i sygnalizacji alarmu pożaru dla obiektów zabytkowych na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu – opr. Cerbex Sp. z o.o., nr CX/65/11/B (załącznik nr 2 do SIWZ), 2. Projektem wykonawczym (dalej PW) pt. Instalacja systemu wczesnego wykrywania pożaru i sygnalizacji alarmu pożaru dla obiektów zabytkowych na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu opr. Cerbex Sp. z o.o., nr CX/26/12/SAP (załącznik nr 2 do SIWZ), Z zastrzeżeniem, że przedmiotem zamówienia będzie zakres robót określony w umowie i załączniku nr 9 do SIWZ oraz załączniku nr 10 do umowy 3. Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanymi przez Firmę Cerbex Sp. z o.o., (załącznik nr 2 do SIWZ), 4. Kartami nadzoru autorskiego z dnia 09.04.2019 r., 10.04.2019 r. 11.04.2019 r., 10.06.2019 r. wraz z załącznikami graficznymi (załącznik nr 8 do umowy) 5. Opisem wymagań Zamawiającego dotyczącymi przedmiotu zamówienia (załącznik nr 9 do SIWZ). 6. Pozwoleniem na budowę nr 903/12 Znak: WAB.6740.1.843.2012 z dn. 28-12-2012 r (załącznik nr 2 do SIWZ) 7. Pozwoleniem Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków nr 109/12 wraz z decyzjami Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków nr 1162/14 oraz 1273/17 (załącznik nr 2 do SIWZ) 8. Obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, przepisami BHP, przepisami przeciwpożarowymi, w tym z „Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego” stanowiącej załącznik nr 9 do umowy 9. Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, (zwaną dalej „SIWZ”) oraz Ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu. II. Wykonanie dokumentacji powykonawczej i fotograficznej z przeniesieniem autorskich praw majątkowych. 1. Dokumentację powykonawczą wykonać zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane oraz wytycznymi stanowiącymi załącznik nr 1do SIWZ. Opracowana dokumentacja powykonawcza musi odzwierciedlać i dokumentować stan faktyczny wykonanych robót oraz musi być uzgodniona przez rzeczoznawcę do spraw przeciwpożarowych. Należy przekazać Zamawiającemu - 3 egzemplarze drukowane + wersja elektroniczna w formacie doc, dwg, pdf dołączona na płycie CD do każdego egzemplarza (mapa geodezyjna powykonawcza powinna zostać przekazana zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej oraz uzgodniona z Zamawiającym). 2. Dokumentacja fotograficzna musi zawierać fotografie nowobudowanej kanalizacji kablowej a także studni kablowych do których Wykonawca będzie się nawiązywał, wykonanych przed i po włączeniu się do tych studni. Dokumentacja fotograficzna musi zawierać fotografie miejsc ingerencji w obiekt zabytkowy przed, w trakcie i po wykonaniu prac. Dotyczy to np.: przebić przez ściany, stropy, wykonanie bruzd itp. Nie dotyczy natomiast np.: wykonywania ślepych otworów pod kołki rozporowe, pojedyncze przewierty o średnicach ø < 22 mm Fotografie należy przekazać zarówno w formie cyfrowej jak i wydruku . Zdjęcia w formie cyfrowej ( pliki źródłowe ze zdjęciami w formacie TIFF lub RAW oraz JPG) muszą być wykonane w jakości umożliwiającej wydruk w formacie min. 15cmx20cm w rozdzielczości min. 300 dpi, rozdzielczość matrycy 12 mln pikseli. Wymaga się, aby fotografie były ostre, wykonane przy dużej głębi ostrości, kadrowane w taki sposób aby zachować pion i poziom oraz zasady kompozycji. Pliki źródłowe ze zdjęciami w formacie TIFF, RAW,JPG należy przekazać Zamawiającemu na dysku zewnętrznym. W formie papierowej zdjęcia wraz z ich opisami powinny zostać wydrukowane łącznie na papierze fotograficznym. Należy przekazać Zamawiającemu dokumentację fotograficzną w wersji papierowej (3 egzemplarze drukowane ) oraz elektronicznej (w formacie edytowalnym tj. doc oraz nieedytowalnym np. *.pdf, *.jpg). Wykonawca przeniesie autorskie prawo majątkowe do w/w w zakresie i na zasadach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 8 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45312100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10.1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 9.300,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100). 10.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 10.3. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU. 10.4. Termin wniesienia wadium upływa 12.08.2019 r. o godz.08:00. Wadium w pieniądzu zostanie skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU. 10.5. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 10.6.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 10.7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Kraków, ul. Pilotów 2, 31-46 2 Kraków nr rachunku 80 1130 1150 0012 1268 9790 0005 z dopiskiem: „wadium –znak postępowania” 10.8. Wadium wnoszone w formie lub w formach innych niż w pieniądzu, powinno być złożone w oryginale oraz powinno zawierać przesłanki utraty wadium na rzecz Zamawiającego PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU wskazane w art. 46 ust 4a) i ust. 5 ustawy Prawa zamówień publicznych. Ponadto, w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie oraz powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Za wypłatę należności w sposób bezwarunkowy nie można uznać gwarancji/poręczenia z postanowieniem uzależniającym wypłatę Zamawiającemu wadium od uprzedniego wezwania Wykonawcy do zapłaty. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy złożyć bezpośrednio z ofertą. Zaleca się zamieszczenie dokumentu wadialnego w osobnej kopercie lub koszulce, aby zwrot dokumentu wadialnego nie naruszał integralności oferty wraz z załącznikami. 10.9. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy. 10.10. Zamawiający zatrzymuje wadium w wyniku okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadanie uprawnień do wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia tj. aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego, w zakresie montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r o ochronie osób i mienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie; 2) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (ar t. 22a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). Zobowiązanie należy dołączyć w oryginale, lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie albo w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez podmiot trzeci. 3) wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w punktach 6.1 oraz 6.4 SIWZ; 4) wypełniony załącznik nr 5 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 6.2. oraz 6.3 SIWZ; 5) dowód wpłaty wadium. Oryginał wadium wniesionego w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych lub w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – należy dołączyć w osobnej, odpowiednio oznaczonej kopercie lub koszulce, aby zwrot dokumentu wadialnego nie naruszał integralności oferty wraz z załącznikami.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach