Przetargi.pl
„Przebudowa parkingu Północna Pierzeja Rynku w Miechowie”.

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie ogłasza przetarg

 • Adres: 32-200 Miechów, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3830040 w. 19 , fax. 413 832 378
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
  ul. Sienkiewicza 25
  32-200 Miechów, woj. małopolskie
  tel. 041 3830040 w. 19, fax. 413 832 378
  REGON: 52394000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miechow.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa parkingu Północna Pierzeja Rynku w Miechowie”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie parkingu Północnej Pierzei Rynku w Miechowie oraz remoncie i modernizacji istniejącego odwodnienia. 1. Zakres robót obejmuje: 1.1. Utwardzenie nawierzchni placu poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej oraz warstw podbudowy z kruszywa; 1.2. Wydzielenie potencjalnych obszarów do postoju oraz poruszania się pojazdów; 1.3. Ułożenie elementów betonowych w postaci krawężników betonowych i ścieku z czterech rzędów kostki; 1.4. Remont systemu odwodnienia poprzez wykonanie dodatkowego przyłącza kanalizacji deszczowej, dodatkowych studni rewizyjnych oraz studzienek wpustowych; 1.5. Zagospodarowanie zielenią terenu działki wokół placu - humusowanie i obsianie trawą; 1.6. Ułożenie kabla energetycznego pod przyszłą sieć oświetleniową. 2. Ponadto do zakresu prac należy: • opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2 egz. • opracowanie projektu organizacji ruchu i wykonanie zaleceń z niego wynikających. 3. Informacje dla Wykonawcy robót: Nawierzchnia placu będzie podzielona na trzy obszary: • Część manewrowa barwa kostki ciemny brąz - w ogólnym odbiorze brązowa w postaci miksu kolorów od ciemnopomarańczowego do kasztanowego i ciemnobrązowego. kształt kostki - prostokąty bez fazy, imitujące naturalne kamienie (lekkie pofalowania lica i boków kostek dające efekt nieregularnych spoin), do zabudowy komplet minimum 7 różnej długości prostokątów, o wspólnej, jednolitej ok. 14 cm szerokości dla wszystkich kształtów grubość kostek 8 cm, • Część postojowa barwa kostki szary - w ogólnym odbiorze popielata w postaci miksu kolorów od jasno szarego do grafitowego. kształt kostki prostokąty bez fazy, imitujące naturalne kamienie (lekkie pofalowania lica i boków kostek dające efekt nieregularnych spoin), do zabudowy komplet minimum 7 różnej długości prostokątów, o wspólnej, jednolitej ok. 14 cm szerokości dla wszystkich kształtów grubość kostek 8 cm. • Oddzielenia między powierzchniami barwa kostki żółty jasny - w ogólnym odbiorze jasna, kremowo - pastelowa w postaci miksu kolorów od jasno – beżowego do żółto – pastelowego. kształt kostki - prostokąty bez fazy, imitujące naturalne kamienie (lekkie pofalowania lica i boków kostek dające efekt nieregularnych spoin), do zabudowy komplet minimum 7 różnej długości prostokątów, o wspólnej, jednolitej ok. 14 cm szerokości dla wszystkich kształtów grubość kostek 8 cm. Proponowaną kolorystykę nawierzchni należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynika z załączonej do SIWZ: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wynika ze wzoru umowy na wykonanie robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości: 8 000,00 zł. Warunki określono w Części VIII SIWZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań – Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach